Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Olita, Rita, Vita
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Sestdiena, 28. novembris
0:35
Zemes un īpašumu jautājumi *
Adreses piešķiršana, maiņa vai likvidēšana *

Pašvaldības domes pilnvarotā institūcija pieņem lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu un likvidēšanu apbūvei paredzētajai zemes vienībai, ēkai (saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu) un telpu grupai (pamatojoties uz būvprojektu vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu).

Ģeodēzisko uzmērījumu (izpētes) saskaņošana *

Aizsargjoslu, situācijas pareizības, apzīmējumu atbilstība specifikācijai saskaņošana atbilstoši Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai un objekta ievietošana augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē.

Lietošanas mērķa noteikšana zemes gabalam *
Atbildot uz fiziskas vai juridiskas personas iesniegumu, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists izsniedz atbildi par zemes gabala lietošanas mērķi.
Izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem *

Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu izziņa tiek sastādīta atbilstoši aktuālajam Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumam. Tiek izgatavota un izsniegta izziņa par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem zemesgabalā. Pielikumā izgatavota skice ar noteiktajiem nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem zemesgabalam.

Lēmuma par tiesībām zemi izpirkt saņemšana *
Pieprasījumu par tiesībām zemi izpirkt saņemšanai var iesniegt, ja iesniedzējs uzrāda izgatavotu robežu plānu izpērkamajam zemes gabalam. Dokumentus pieņem un lēmumu izsniedz Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos, kurš pilda Jelgavas pilsētas Zemes komisijas sekretāra pienākumus.
Par zemes nomu *
Speciālists zemes lietu jautājumos sagatavo lēmuma projektu par zemes nomu izskatīšanai zemes nomas komisijā. Zemes nomas komisijas lēmumu nosūta klientam. Tiek sagatavots zemes nomas līgums, ko paraksta Zemes nomas komisijas priekšsēdētājs un klients.
Atzinuma par zemes lietošanas tiesībām un tiesībām zemi izpirkt saņemšana *
Pieprasījumu par zemes lietošanas tiesībām un tiesībām zemi izpirkt saņemšanai var iesniegt, ja iesniedzējs uzrāda apbūves gabala zemes lietošanas tiesības apliecinošus dokumentus.Dokumentus pieņem un atzinumu izsniedz Galvenais speciālists zemes lietu jautājumos, kurš pilda Jelgavas pilsētas Zemes komisijas sekretāra pienākumus.
Zemes vienību apvienošana *

Atbildot uz fiziskas vai juridiskas personas iesniegumu Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde pieņem administratīvo aktu par zemes vienību apvienošanu vai pieprasījuma noraidīšanu. 
www.jelgava.lv © 2002-2015, Izstrādājis SIA DatorCentrs