Darba plāns

 

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

01.03.

10.00

Eiropas Sociālā fonda projekta PuMPuRS Nr. 8.3.4.0/16/I/001 konference "ATBALSTS PRIEKŠLAICĪGAS MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS SAMAZINĀŠANAI"

Jelgavas 4. vidusskola

Reģistrētie dalībnieki

G. Auza

L. Vilcāne

01.03.

10.00

Jelgavas pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 6.kl.

Jelgavas 4. sākumskola

6. kl. skolēni

I. Leilande

01.03.

12.00

Kursi „Atbalsts matemātikas un dabaszinību pedagogiem un skolēniem mācību procesa pilnveidošanai lingvistiski neviendabīgā vidē un pārejai uz mācībām latviešu valodā” (LVA) 5. nodarbība

ZRKAC

matemātikas un dabaszinību pedagogi

I. Leilande

01.03.

12.00

Skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas pasākumu cikls “Biznesa nakts”

Jelgavas Tehnikums

10. – 12. klašu skolēni, profesionālo izglītības iestāžu 1. - 4. kursu audzēkņi pēc pieteikuma

I. Mazūdre

01.03.

15.30.

Vienaudžu izglītotāju apmācības

ZRKAC

jaunieši vienaudžu izglītotāji

S. Šabanska

01.03.

18.00

Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) 1. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Leilande

01.-02.03.

 

Latvijas skolu Olimpiskais ziemas festivāls

Ērgļi

skolu komandas

Sporta skolotāji

01.03.-08.03.

 

Vispārējās vidējās izglītības mācību satura un plānošanas principu apspriešana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana projektam „Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”

 

mācību jomu vadītāji un pedagogi

mācību jomu vadītāji

02.03.

9.00

Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) 2. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Leilande

04.03.

10.00

Jelgavas pilsētas skolēnu skatuves runas konkurss 1.-6.kl.

ZRKAC

1.-6.kl. skolēni

I. Leilande

04.03.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. kl. skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

04.03.

15.30

Jomas “Veselība un fiziskā aktivitāte” skolotāju sanāksme

ZRKAC

sporta skolotāji

M. Actiņa

04.03.

16.00

Latviešu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

mazākumtautību skolu pedagogi

I. Leilande

05.03

10:00

Seminārs "Bērni ar uzvedības problēmām vispārējās izglītības iestādēs". Lektore Egija Laganovska (speciālais pedagogs).

IIAC

Izglītības iestāžu speciālie pedagogi (pēc iepriekšēja pieraksta, vietu skaists ierobežots)

I.Vanaga

05.03.

13:00

Konkursa „Laiks iespējām pirmskolā”  atbalsta nodarbība

ZRKAC

Konkursa  dalībnieki

S.Joma
I.Dakne
L.Kudreņicka

05.03.

16.00

 

Skolēnu domes sanāksme

 

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

05.03

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 1.nodarbība “Vērtību meistarklase”

ZRKAC

9.-12. kl. skolēni

L. Damberga

05.03.

16.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

kulturoloģijas skolotāji

D. Blūma

D. Pētersone - Gūtmane

06.03.

10.00

Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem (IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”) 3. nodarbība

ZRKAC

dalībnieki pēc pieteikuma

I. Leilande

06.03.

12.00

Kursi „Vienaudžu mācīšanās lasītprasmes attīstības veicināšanai” (VIMALA) 2. nodarbība

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

06.03.

13.00

Satura reformas ieviešanas atbalsta mācības 4. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Dakne

A. Jankevica

06.03.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

07.03

9:00

Darba sanāksme pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem „Personas datu apstrāde”

ZRKAC

pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji

S.Joma
L.Ziediņa

07.03.

10.00

Jelgavas pilsētas matemātikas olimpiāde 4.kl.

ZRKAC

4.kl. skolēni

I. Leilande

07.03.

11.00

LOK projekta “Sporto visa klase” stafešu sacensības

ZOC

5.kl. skolēni

N. Gorškova

07.03

12:00

Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē”

SIA „Mītavas Elektra” PII „Varavīksne”

PII “Varavīksne” dibinātājs, vadības komanda un speciālisti

S.Joma
I.Dakne

07.03.

15.30

Dabaszinātņu jomas sanāksme

ZRKAC

skolu komisiju vadītāji

(fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, dabaszinības)

B. Daģe

D. Pētersone - Gūtmane

08.03.

Laiks tiks precizēts

Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference

LLU

uzaicinātie dalībnieki

Direktoru vietnieki izglītības jomā

08.03.

11.00

Latvijas skolēnu 72.spartakiāde “Tautas bumba”

Dobele

Jelgavas 4.vidusskolas komandas

M. Actiņa

08.-09.03.

15.00

Skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas pasākumu cikls “Biznesa nakts”

Jelgavas Tehnikums

10. – 12. klašu skolēni, profesionālo izglītības iestāžu 1. - 4. kursu audzēkņi pēc pieteikuma

I. Mazūdre

09.03.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

A. Skalde

11.03.

9.00

E-prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

A. Škinča

11.03.

16.00

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomas sanāksme

ZRKAC

mūzikas skolotāji

D. Blūma

D. Pētersone - Gūtmane

12.03.

10.00

Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem (IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”) 4. nodarbība

ZRKAC

dalībnieki pēc pieteikuma

I. Leilande

12.03

10:00

Seminārs "Bērni ar uzvedības problēmām vispārējās izglītības iestādēs". Lektore Ieva Bite (psihologs, psihoterapeits).

IIAC

Izglītības iestāžu speciālie pedagogi (pēc iepriekšēja pieraksta, vietu skaists ierobežots).

I. Vanaga

12.-14.03.

 

Centralizētais eksāmens angļu valodā 12. klasei

Izglītības iestādes

skolēni

L. Stepanova

Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki

12.03.

14.00

Izglītības iestāžu direktora vietnieku audzināšanas jomā darba sanāksme

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu direktora vietnieki audzināšanas jomā

G. Auza

I. Mazūdre

12.03.

16.00

 

Skolēnu domes sanāksme

 

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

12.03

16.00

Jauniešu atbalsta grupas „Jaunie līderi” 2.nodarbība “Vērtību meistarklase”

ZRKAC

9.-12. kl. skolēni

L. Damberga

13.03.

10.00

Kompetenču sesija Jelgavas 3. sākumskolā

Jelgavas 3. sākumskola

pedagogi

D. Pētersone-Gūtmane

A. Škinča

13.03.

10.00

Kursi „Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” (LVA) 1. nodarbība

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

13.03.

10.00

Kursi „Skolēna rakstītprasmes attīstība un tekstveides pamatprincipi”

ZRKAC

1.-6.kl. latv. val. pedagogi pēc pieteikuma

D. Pētersone - Gūtmane

13.03.

10.00 – 12.00

„Lielā balva 2019” pirmskolas izglītības iestādēm

Sporta halle

PII komandas

M. Actiņa

14.-15.03.

 

Centralizētais eksāmens krievu valodā 12. klasei

Izglītības iestādes

skolēni

L. Stepanova

Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki

14.03

7:30 izbraukšana no JIP

SKOLA 2030  konference pirmsskolai „Darbojos, izzinu-  mācos ar prieku”

Valmiera

Dalībnieki pēc pieteikuma

S.Joma

14.03.

10.00

Kursi „Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” (LVA) 2. nodarbība

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

14.03.

10.00 – 17.00

„Lielā balva 2019” skolu komandām

Sporta halle

skolu komandas

M. Actiņa

14.03.

13.00

FasTracKids skolotāju metodiskā sanāksme

ZRKAC

FasTracKids skolotāji

S. Šabanska

15.03.

10.00

Kursi „Kā mācīt un mācīties latviešu valodu aktīvā darbībā un sadarbībā” (LVA) 3. nodarbība

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

15.03.

10.00

Spēka darbnīcas pedagogiem

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

S. Šabanska

15.03.

18.00

Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) 3. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Leilande

16.03.

9.00

Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) 4. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Leilande

18.03.

14.00

15.00

Kompetenču sesija Jelgavas 4. sākumskolā

Jelgavas 4. sākumskola

pedagogi

S. Šabanska

A. Škinča

18.03.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. kl. skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

18.03.

16.00

Latviešu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

mazākumtautību skolu pedagogi

I. Leilande

19.03.

11.00

Latvijas skolēnu 72.spartakiāde basketbolā 1999./2002.g.dz.

Rīga

Jelgavas 4.vidusskolas komanda

M. Actiņa

19.03.

14.30

Seminārs „Aktualitātes pirmsskolas mācību jomā”

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

L. Kudreņicka

I. Dakne

19.03.

16.00

 

Skolēnu domes sanāksme

 

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

20.03

12.00 – 15.00

Kursi “21. gadsimta prasmes izglītībā”1. nodarbība

ZRKAC

pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi

L. Damberga

20.03

13:00

Konkursa „Laiks iespējām pirmskolā”  atbalsta nodarbība

ZRKAC

Konkursa dalībnieki

S.Joma
I.Dakne
L.Kudreņicka

20.03.

15.00

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

21.03.

9.00

Jelgavas pilsētas krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 7.-8.kl.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

7.-8.kl. skolēni

I. Ivanova

I. Leilande

21.03.

10.00

Apmācību programma starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem (IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei”) 5. nodarbība

ZRKAC

dalībnieki pēc pieteikuma

I. Leilande

21.03.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I. Vanaga

21.03.

11.00

LOK projekta “Sporto visa klase” stafešu sacensības

Dobeles sākumskola

3.kl. skolēni

Sporta skolotāji

21.03.

13.00

Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss,

gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem I kārta

Jelgavas 4. vidusskola

izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12., zēnu, jauktie kori

I. Mazūdre

A. Celms

22.03.

izbrauc 8.00

Angļu valodas olimpiāde Jelgavas un Šauļu pilsētu 8.kl. skolēniem

Šauļi

8.kl. skolēni

A. Ozoliņa

S. Bukbārde

I. Leilande

22.03.

15:00

labots

Skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades aktivizēšanas pasākumu cikls “Biznesa nakts”

Jelgavas Biznesa inkubators

10. – 12. klašu skolēni, profesionālo izglītības iestāžu 1. - 4. kursu audzēkņi pēc pieteikuma

I. Mazūdre

22.03.

18.00

Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) 5. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Leilande

23.03.

9.00

Kursi „Latviešu valodas apguve pirmsskolā lingvistiski neviendabīgā vidē, īstenojot kompetencēs balstītu mācību saturu” (LVA) 6. nodarbība

ZRKAC

PII pedagogi

I. Leilande

23.03.

10.00

Junioru universitātes nodarbības 5.-8. klasei

ZRKAC

JU dalībnieki

S. Šabanska

A. Skalde

25.03.

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Svētbirze

skolēni

Izglītības iestāžu vadītāji

25.03

papildināts

13:00

Sociālo pedagogu seminārs "Seksuālā uzmākšanās bērniem un pusaudžiem internetā - problēmas aktualitāte"

JIP

sociālie pedagogi

L. Vilcāne

25.03.

15.00

Sociālās un pilsoniskās jomas sanāksme

ZRKAC

sociālo zinību, vēstures skolotāji

E. Šakurova

D. Pētersone-Gūtamane

25.03.

15.15

Microsoft IT akadēmija

ZRKAC

10. – 12. kl. skolēni pēc pieteikuma

A. Škinča

25.03.

16.00

Latviešu valodas studija pedagogiem

ZRKAC

mazākumtautību skolu pedagogi

I. Leilande

26.03

12:00

Darba sanāksme „Atbalsta sistēma izglītojamo individuālo spēju attīstības veicināšanai pirmsskolas izglītības iestādē”

PII „Karlsons”

PII “Karlsons” dibinātājs, vadības komanda un speciālisti

S.Joma
I.Dakne

26.03.

13.30

Jelgavas pilsētas 48. skolēnu spartakiāde “Drošie un veiklie”

Sporta halle

2008.-2009.g.dz.

M. Actiņa

26.03.

14.00

Pieredzes apmaiņas seminārs “Atbalsta sistēma individuālajā darbā ar izglītojamajiem”

Jelgavas 1. internātpamatskola – attīstības centrs

skolu direktora vietnieki izglītības jomā

G. Auza

L. Stepanova

26.03.

14.30

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

L. Kudreņicka

I. Dakne

26.03.

16.00

 

Skolēnu domes sanāksme

Izglītības pārvalde

skolēnu domes deputāti

I. Mazūdre

E. Šulca

27.03.

10.00

Pieredzes apmaiņas seminārs “Caurviju prasmes PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS izmantošana dažādās mācību jomās”

Jelgavas 4. sākumskola

skolu direktori

G. Auza

A. Lundberga

27.03.

10.00

Latvijas skolēnu 72.spartakiāde basketbolā 2007.-2009.

Rīga

Jelgavas 4.sākumskolas komanda

M. Actiņa

27.03.

11.00

LOK projekta “Sporto visa klase” stafešu sacensības

Tehnoloģiju vidusskola

6.kl. skolēni

I. Rutka

27.03

12.00 – 15.00

Kursi “21. gadsimta prasmes izglītībā” 2. nodarbība

ZRKAC

pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi

L. Damberga

27.03.

15.30

Mācību jomu vadītāju sanāksme

ZRKAC

pilsētas mācību jomu vadītāji

S. Šabanska

28.03.

14.00

Seminārs Jelgavas pilsētas matemātikas skolotājiem "Pilnveidotās matemātikas mācību priekšmeta programmas pamatskolā. Atbalsta materiāli skolēnam."

Jelgavas Valsts ģimnāzija

matemātikas skolotāji

E. Slokenberga

28.03.

10.00

Skolu kauss telpu futbolā – Zemgales reģions

Tukums

1999.-2002. g.dz. jaunieši

M. Actiņa

28.03.

13.00

Radošais erudīcijas konkurss „Dipadu–dapadu”

Jelgavas Mūzikas vidusskola

10. – 12. klašu skolēnu komandas pēc pieteikuma

I. Mazūdre

E. Šulca

28.03.

13.00

Praktisko darbu darbnīca

ZRKAC

PII pedagogi

I. Dakne

28.03.

14.00

Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)

ZRKAC

pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki

I. Leilande

28.03.

15.00

Sākumskolas jomas seminārs „Valsts diagnosticējošo darbu latviešu valodā un matemātikā 3.kl. rezultātu analīze”

ZRKAC

MK vadītāji, 3.kl. skolotāji

I. Lillā

I.Leilande

Marts

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T.Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Marts

 

Programmas „Latvijas skolas soma” īstenošana

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

I. Mazūdre

Skolu direktori

Marts-aprīlis

individuāli saskaņots

Konkursa „Laiks iespējām” mācību tēmu prezentēšana un mācību stundu vērošana

izglītības iestādes

Konkursa „Laiks iespējām” dalībnieki

S. Vīksna

S. Šabanska

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

19.03.

09.00

Pilsētas un novada izglītības iestāžu māsu sanāksme

Jelgavas novada dome

R. Poikāne

25.03

papildināts

15:00

labots

Darba sanāksme direktora vietniekiem administratīvi saimnieciskajā darbā

Izglītības pārvalde

G. Auza

O. Vagale

A. Baltais

26.03.

13.00

Izglītības iestāžu māsu sanāksme

Izglītības pārvalde

R. Poikāne