Darba plāns

Pedagoģiskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Mērķauditorija

Atbildīgais

No 03.06.

 

Atvērto vasaras skolu „Kopā labāk, kopā jautrāk” darbības atbalsta pasākumi

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

No 03.06.

 

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmas īstenošana

 

skolēni

G. Auza

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

04.06.

9.00

Kursi “Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā” (8 st.)

ZRKAC

pedagogi, izglītības iestāžu darbinieki

I. Leilande

04.06.

10.00

Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu direktoru vietniekiem

ZRKAC

PII vadītāju vietnieki un skolu direktoru vietnieki

I. Dakne

S. Joma

05.06.

10.00

Izglītības iestāžu psihologu supervīzija (I.Kaminska)

IIAC

izglītības iestāžu psihologi

I.Vanaga

05.06.

10.00

Kursi „21. gadsimta prasmju attīstīšana klases stundās”

ZRKAC

klašu audzinātāji, pedagogi

L. Damberga

05.06.

14.20

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

 

06.06.

9.30

Kursi „Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē” (36 st., LVA) 1. nodarbība

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

06.06.

10.00

Mācību gada noslēguma pasākums „Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija”

ZRKAC

Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu pedagogi

S. Šabanska

 

06.05.

 

10.00

Izglītības iestāžu speciālo pedagogu un skolotāju palīgu darba sanāksme

 

IIAC

 

Izglītības iestāžu speciālie pedagogi un skolotāju palīgi

 

I.Vanaga

 

07.06.

9.00

Drošības diena kopā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības policiju

Jelgavas 1. Internātpamatskola – attīstības centrs

atvērto vasaras skolu dalībnieki

G. Auza

L. Vilcāne

Sociālie pedagogi

07.06.

9.30

Kursi „Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē” (LVA) 2. nodarbība

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

No 10.06.

 

BJC „Junda” bērnu vasaras nometne „Brīvbrīdis”

BJC „Junda” nometne

„Lediņi”

 

I. Jaunzeme

(informācija www.junda.lv)

10.06.-12.06.

10.00

Kursi „Pagarinātās dienas grupas darba organizācija”

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

D. Pētersone-Gūtmane

11.06.

9.00

Kursi „Pozitīvi risinājumi audzināšanas darbā”

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

11.06.

13.00

Programmas “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” praktikums

ZRKAC

programmas dalībnieki

I. Leilande

12.06.

9.30

Kursi „Latviešu valodas apguve sākumskolā: atbalsts pedagogiem, strādājot lingvistiski neviendabīgā vidē” (LVA) 3. nodarbība

ZRKAC

pedagogi pēc pieteikuma

I. Leilande

12.06.

14.20

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

 

14.06.

 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Svētbirze

 

skolēni

 

Izglītības iestāžu vadītāji

20.06.

14.20

Pedagoģiski medicīniskā komisijas sēde

IIAC

izglītojamie, vecāki (aizbildņi), atbalsta personāls

G. Auza

L. Vilcāne

 

Līdz 21.06.

 

Valsts budžeta mērķdotāciju finansēto interešu izglītības programmu 2019./2020.m.g. I semestrim iesniegšana izvērtēšanai

Izglītības pārvalde

 

G. Auza

I. Mazūdre

Jūnijs

 

Skolu tīkla optimizācijas procesa vadīšana

Izglītības pārvalde

izglītības iestāžu vadītāji

G. Auza

Jūnijs

 

Dalība Nacionālā attīstības plāna 2027 izstrādes darba grupā. Rīcības virziens “Zinātne sabiedrības attīstībai, tautsaimniecības izaugsmei un drošībai”

Ministru kabinets

 

G. Auza

Jūnijs

 

2018./2019. mācību gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2019./2020. mācību gada darbības galveno uzdevumu noteikšana

Izglītības pārvalde

izglītības pārvaldes speciālisti

G. Auza

Jūnijs

 

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”,

Nr. 8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, Nr. 8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošana

Izglītības pārvalde

Izglītības iestādes

izglītojamie

G. Auza

T. Aleksandrova

I. Mazūdre

L. Vilcāne

Izglītības iestāžu vadītāji

Valsts pārbaudes darbi

03.06.

Informātika 12. klasei

Izglītības iestādes

skolēni

G. Auza

L. Stepanova

Izglītības iestāžu direktori, direktoru vietnieki

04.06.

Matemātika 9. klasei

05.06.

Bioloģija 12. klasei

06.06.

Mazākumtautību valoda mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei

07.06.

Ķīmija 12. klasei

10.06.

Ģeogrāfija 12.klaseis

11.06.

Latvijas vēsture 9. klasei

12.06.

Ekonomika 12. klasei

Finansiāli saimnieciskā darbība

Datums

Laiks

Plānotais pasākums

Norises vieta

Atbildīgais

Jūnijs līdz augusts

 

Izglītības iestāžu remontdarbu pārraudzība

izglītības iestādes

G. Auza

A. Baltais

S. Joma

Izglītības iestāžu vadītāji