Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs

09.11.2017.

Jelgavas pilsētas pašvaldība jau no 2009. gada 26. marta ir pievienojusies Pilsētu Mēru Pakta iniciatīvai un izvirzījusi mērķus energoefektivitātes jomā līdz 2020. gadam vismaz par 20% samazināt CO2 emisijas, par 20% paaugstināt energoefektivitāti un 20% no izmantojamās enerģijas apjoma saražot no atjaunojamiem energoresursiem (20/20/20)”. 

 

Līdz ar to Jelgavas pilsētā jau no 2009. gada un agrāk ir veikti energoefektivitātes pasākumi, īpaši pievēršot uzmanību enerģijas patēriņam pašvaldības nekustamajos īpašumos – galvenokārt siltumenerģijas jomā, veicot ēku rekonstrukcijas un siltināšanas projektus, uzlabojot ventilācijas, apkures un kondicionēšanas sistēmas, tāpat arī, uzlabojot energoefektivitāti publiskā apgaismojuma jomā.

 

Eiropas Savienības attīstības stratēģijā kā viena no prioritātēm noteikta ilgtspējīga izaugsme – resursu ziņā efektīvāka, videi nekaitīgāka un konkurētspējīga ekonomikas veicināšana. Lai īstenotu racionālu energoresursu izmantošanu un pārvaldību, Eiropas Komisija 2012. gada 25. oktobrī ir pieņēmusi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, kuras mērķis ir samazināt dalībvalstu atkarību no enerģijas importa, ierobežot klimata pārmaiņas un veicināt energoefektīvas ekonomikas attīstību.

 

Direktīva paredz virkni pasākumu, lai līdz 2020. gadam sasniegtu vispārējo energoefektivitātes mērķi, ietaupot 20% no Eiropas Savienības primārās enerģijas patēriņa, kā arī panākot turpmākos uzlabojumus pēc 2020. gada. Tai skaitā Direktīva pieprasa, lai dalībvalstīs tiktu īstenoti pasākumi energoefektivitātes mērķu sasniegšanai pašvaldības un citas publiskās struktūrās.

 

Tiesību normas, kas izriet no Direktīvas Latvijas Republikas likumdošanā ir realizētas 2016. gada 3. martā, pieņemot Energoefektivitātes likumu. Likums nosaka virkni prasību, kuras ir attiecināmas uz pašvaldībām energoefektivitātes jomā, tai skaitā izvirzot pienākumu republikas pilsētu pašvaldībām ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu. Kopš 2017. gada marta sistēma darbojas arī Jelgavas pilsētā, aptverot 21 pašvaldības ēku un divus pilsētas apgaismojuma tīkla posmus.

 

Ņemot vērā minēto, Jelgavas pilsētas pašvaldības lēmums ieviest sertificētu energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001:2011 standartam “Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” ir likumsakarīgs tālākais attīstības solis, lai nodrošinātu enerģijas patēriņa un pārvaldības nepārtrauktu uzlabošanu, nepieciešamās informācijas un resursu pieejamību, veicinātu energoefektīvu pakalpojumu un produktu iegādi, nodrošinātu energoefektīvu projektēšanu, efektīvu ēku un iekārtu ekspluatāciju, samazinātu enerģijas izmaksas pašvaldībā, radītu investīcijām drošu un pievilcīgu vidi, kā arī nodrošinātu pašvaldības darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām.

 

Lai pašvaldība varētu īstenot likumā “Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas par komunālo pakalpojumu, t.sk. siltumapgādes organizēšanu un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides, t.sk. infrastruktūras un sadzīves pakalpojumu nodrošināšanu iedzīvotājiem, nepieciešama efektīva energoresursu izmantošana un pārvaldība, ko daļēji var panākt īstenojot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” pirmās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” projektus.

 

Saskaņā ar izsludināto projektu konkursu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” pirmās atlases kārtas Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros, Jelgavas dome 2017. gada 30. oktobrī iesniedza projekta iesniegumu “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana.”

 

Projekta galvenās darbības:

1. Fasādes siltināšana;

2. Cokola daļas siltināšana;

3. Logu un ārdurvju nomaiņa,

4. Pagrabstāva pārseguma siltināšana;

5. Betona aizsargslāņu atjaunošana pagrabstāvā;

6. Bēniņu siltināšana;

7. Jaunu divslīpu jumtu ar bēniņiem izbūve;

8. Ēkas ieejas mezglu pārbūve;

9. Galvenās ieejas ar pandusu izbūve;

10. Siltumapgādes sistēmas pārbūve;

11. Lietus notekūdeņu un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārbūve un drenāžas izbūve;

12. Apgaismojuma sistēmas modernizācija;

13. Teritorijas labiekārtošana;

14. Būvuzraudzība un autoruzraudzība;

15. Publicitātes aktivitātes.

 

Projekta kopējās izmaksas ir 1 170 749.77 euro, no tām 379 353.00 euro (85%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 16 736.16 euro (3,75%) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 774 660.61 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas periods: 2018. gada aprīlis – 2019. gada jūnijs.

 

Energoefektivitātes paaugstināšanas darbības, atbilstoši Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” pirmās atlases kārtas “Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” nosacījumiem, paredzēts veikt arī Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7.

 

Ēka šobrīd netiek ekspluatēta, savukārt pēc projekta īstenošanas to turpinās izmantot izglītības funkciju nodrošināšanai, izvietojot tajā Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda”” un Jelgavas pilsētas bērnu bibliotēkas telpas.

 

Šajā sakarā Jelgava dome 2017. gada 31. oktobrī iesniedza projekta iesniegumu “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7, Jelgavā energoefektivitātes paaugstināšana.” Projekta galvenās darbības:

1. Ēkas cokola siltināšana;

2. Logu un ārdurvju nomaiņa;

3. Ieejas mezglu pārbūve;

4. Ēkas jumta pārseguma siltināšana;

5. Jumta seguma nomaiņa;

6. Apkures sistēmas pārbūve un balansēšana;

7. Ventilācijas sistēmas izbūve, ventilācijas un apkures sistēmu automatizācija;

8. Apgaismojuma modernizācija;

9. Publicitātes pasākumi.

 

Projekta kopējās izmaksas energoefektivitātes paaugstināšanai ir 1 258 437.86 euro, no tiem115 593.00 euro irEiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 5 099.69 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 1 137 745.17 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta plānotais īstenošanas periods: 2018. gada jūlijs - 2020. gada jūlijs.

 

Plānotās energoefektivitātes paaugstināšanas darbības minētajos objektos sekmēs mūsdienu prasībām atbilstošas mācību un darba vides nodrošināšanu, paaugstinās ēkas energoefektivitāti, tādējādi sekmējot arī pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkās atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktām prioritātēm.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes

Projektu vadības sektors

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies