Paziņojums par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

09.02.2018.

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka ar Jelgavas pilsētas dome 2018.gada 25.janvāra sēdēs lēmumu Nr. 1/2 "Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu” tiek uzsākta teritorijas plānojuma izstrāde nākamajam plānošanas periodam. Teritorijas plānojumā tiks noteiktas prasības pilsētas teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Aicinām pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādē. Rakstisku priekšlikumus var iesniegt Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00, vai elektroniski sūtīt uz e-pasta adresēm: dome@dome.jelgava.lv, sanda.ozola@dome.jelgava.lv, dace.sture@dome.jelgava.lv. Informācija par sabiedrības līdzdalības pasākumiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv, Ģeoportālā www.geolatvija.lv un laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis”.

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies