Tehniskie noteikumi, hidrotehniskās būves (lietus ūdens kanalizācija)

Pakalpojuma nosaukums:

Tehniskie noteikumi (hidrotehniskās būves/ielas un ceļi).

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Ņemot vērā objekta atrašanās vietu, ar objektu saistītos dokumentus un normatīvos aktus, Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists izsniedz tehniskos noteikumus.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

 • Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr. 09-11 “Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2009. gada 29. septembra lēmumu Nr. 14/2).
 • Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”.
 • Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr. 551 ”Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.
 • Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumi Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”
 • LBN 223-15 „Kanalizācijas būves” (01.07.2015.).
 • LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” (01.07.2015.).
 • Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
 • „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.).
 • Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr. 93 “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” (apstiprināti ar Jelgavas domes 2005. gada 10. marta lēmumu Nr. 3/25).
 • Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr. 972 ” Ceļu drošības audita noteikumi”.
 • Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumi Nr. 505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”
 • Likums “Par Autoceļiem” (11.03.1992.).
 • Ceļu satiksmes likums (01.10.1997.).
 • Latvijas Valsts standarts

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa (3-4).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 darbadienas.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1
AS „SEB banka”.
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5
AS „Swedbank”.
3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1 
AS „Citadele banka”.                   
4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7  
AS ”DNB banka”.
5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4
Nordea Bank AB Latvijas filiāle