Tehniskie noteikumi, Ielas un ceļi (satiksmes organizācija)

Pakalpojuma nosaukums:

Tehniskie noteikumi. Ielas un ceļi (satiksmes organizācija).

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Ņemot vērā objekta atrašanās vietu, ar objektu saistītos dokumentus un normatīvos aktus Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists izsniedz tehniskos noteikumus.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 “Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”. (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 29.septembra lēmumu Nr.14/2).
  • Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.93 “Par rakšanas darbu veikšanu Jelgavas pilsētā” (apstiprināti ar Jelgavas domes 2005.gada 10.marta lēmumu Nr.3/25).
  • Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
  • Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
  • Ministru kabineta 25.11.2008. noteikumi Nr.972 ” Ceļu drošības audita noteikumi”.
  • Ministru kabineta 07.07.2008. noteikumi Nr.505 “Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”
  • Likums “Par Autoceļiem” (11.03.1992.).
  • Ceļu satiksmes likums (01.10.1997.).
  • „Aizsargjoslu likums” (05.02.1997.).
  • Latvijas Valsts standarts.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa (3-4).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 darbadienas.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

E-pasts:

dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1
AS „SEB banka”.
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5
AS „Swedbank”.
3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1 
AS „Citadele banka”.                   
4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7  
AS ”DNB banka”.
5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4
Nordea Bank AB Latvijas filiāle