Zemes ierīcības projekta apstiprināšana

Pakalpojuma nosaukums:

Zemes ierīcības projekta apstiprināšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Klients iesniedz izstrādātu zemes ierīcības projektu. Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists gatavo atzinumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Zemes komisijā. Zemes komisija gatavo lēmumu par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 “Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 29.septembra lēmumu Nr.14/2).
  • Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
  • Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.).
  • Ministru kabineta 12.04.2011.noteikumi Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.
  • „Zemes ierīcības likums” (14.09.2006.)

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesnieguma veidlapa (3-5).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 darbadienas.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta.

 

Pārsūdzības iespējas:

Viena mēneša laikā iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas domē.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 
AS „SEB banka”.
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5 
AS „Swedbank”.
3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1  
AS „Citadele banka”.                    
4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7   
AS ”DNB banka”.
5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4
Nordea Bank AB Latvijas filiāle