Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana zemesgabalam

Pakalpojuma nosaukums:

Zemes ierīcības projekta vai detālplānojuma izstrādāšana nekustamajam īpašumam.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Zemes ierīcības projekts (ZIP)– Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists gatavo nosacījumus zemes ierīcības projekta izstrādāšanai.
Klients pasūta zemes ierīcības projekta izstrādi sertificētam zemes ierīcības darbu speciālistam.
Detāplānojums (DP)– Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes speciālists gatavo lēmumu ar darba uzdevumu par detālplānojuma uzsākšanu un līgumu par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu. Klients pēc lēmuma saņemšanas pasūta detālplānojuma izstrādi sertificētam atbilstošas jomas speciālistam.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

  • Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Nr.09-11 “Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2009.gada 29.septembra lēmumu Nr.14/2).
  • Ministru kabineta 30.04.2013. noteikumi Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”.
  • Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumi Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.
  • Teritorijas attīstības plānošanas likums (13.10.2011.).
  • „Zemes ierīcības likums” (14.09.2006.)
  • Ministru kabineta 02.08.2016. noteikumi Nr.505 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Pārsūdzības iespējas

Viena mēneša laikā iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas domē

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 
AS „SEB banka”.
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5 
AS „Swedbank”.
3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1  
AS „Citadele banka”.                    
4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7   
AS ”DNB banka”.
5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4
Nordea Bank AB Latvijas filiāle