Zemes vienību apvienošana

Pakalpojuma nosaukums:

Zemes vienību apvienošana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētpānošanas pārvalde.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde pieņem lēmumu par zemes vienību apvienošanu vai noraidīšanu.
Vienlaicīgi:
- APPP nosaka lietošanas mērķi apvienotajai zemes vienībai
- Būvvalde nosaka adresi

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas vai juridiskas personas (pilnvarotās personas).

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

„Zemes ierīcības likums” (14.09.2006.)

 

Nepieciešamie dokumenti:

  • Iesnieguma veidlapa (3-13).
  • Zemes robežu plāna un Zemesgrāmatas apliecības kopija.
  • Pilnvara (kopija), uzrādot oriģinālu (ja ir pārstāvības tiesības)

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

30 dienas.

 

Pārsūdzības iespējas

Viena mēneša laikā iesniedzot iesniegumu Jelgavas pilsētas domē

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2-apliecināta identitāte.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienē, pa pastu, pa e-pastu.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātiene vai pa pastu.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Tālrunis, e-pasts:

dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai

1) LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 
AS „SEB banka”.
2)LV93 HABA 0551 0000 7652 5 
AS „Swedbank”.
3)LV37 PARX 0005 6975 7000 1  
AS „Citadele banka”.                    
4)LV05 RIKO 0002 0130 9591 7   
AS ”DNB banka”.
5)LV93 NDEA 0000 0845 1381 4
Nordea Bank AB Latvijas filiāle