Reģistra ierakstu papildinājumi, labojumi un anulēšana

Pakalpojuma nosaukums:

Reģistra ierakstu papildinājumi, labojumi un anulēšana.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Reģistra ierakstus papildina un labo, pamatojoties uz administratīvo aktu, uz personas iesniegumu vai dzimtsarakstu nodaļas atzinumu.  

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas personas.

 

Pakalpojuma saņēmēja apraksts:

Reģistra ierakstos labo kļūdas un ieraksta trūkstošās ziņas pēc ieinteresēto personu iesnieguma, ja tam ir pietiekams pamats.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Personu apliecinošs dokuments, administratīvais akts vai labojuma gadījumā pierādoši dokumenti.

 

Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas:

Ir – klātienē.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

"Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums".

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

1 mēnesis, administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Valsts nodeva EUR 7.00

Maksājumi jāveic līdz labojuma izdarīšanai.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojuma saņemšanas veidi:

Klātienes apmeklējums.

 

Pakalpojumu sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsēta.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Svētes ielā 22, Jelgavā, LV-3001, telefona numurs: 63023733

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Otrdiena 9.00-12.00 un 14.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 14.00-17.00
Piektdiena 9.00-12.00

 

Konta Nr. Nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

Valsts nodeva:
LV96 UNLA 0008001130601 AS SEB banka
LV93 NDEA 0000084513814 AS NORDEA banka
LV93 HABA 0551000076525 AS Swedbank
LV05 RIKO 0002013095917 AS „DNB banka”
LV37PARX 0005697570001 AS Citadele banka