Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti

Lokālplānojums zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošie noteikumi Nr. 19-6 "Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” ir apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2019.gada 28.februāra lēmumu Nr. 2/20, bet vēl nav īstenojami.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.
 

Saistošie noteikumi Nr. 19-6 "Lokālplānojuma zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Esošā izmantošanas karte

 

Funcionālā zonējuma karte

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Pārskats par lokālplānojuma izstrādes gaitu

 

 

Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata precizētā redakcija

 

Paskaidrojuma raksts

 

Grafiskā daļa

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Informācija par lokālplānojuma izstrādes gaitu

 

Vides pārskats

 

 

Lokālplānojums zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr. 18-19 "Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas – funkcionālā zonējuma apstiprināšana” ir spēkā no 2019.gada 02.janvāra un īstenojams no 2019.gada 7.marta.

 

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv

 

Saistošie noteikumi Nr.18-19 “Lokālplānojuma zemesgabalam 5.līnijā 2,

Jelgavā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas –

funkcionālā zonējuma apstiprināšana”

 

Paskaidrojuma raksts

 

Esošā izmantošanas karte

 

Funcionālā zonējuma karte

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 

Pārskats par lokālplānojuma izstrādes gaitu

 

 

Jelgavas pilsētas teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam ar grozījumiem

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana" ir īstenojami no 2018.gada 15.februāra.

Ar Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumiem var iepazīties arī interneta vietnē geolatvija.lv.
 

Saistošie noteikumi 17-23 "Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana"

 

Paskaidrojuma raksts

 

Funkcionālais zonējums

 

Ielu sarkanās līnijas

 

Applūstošās teritorijas Jelgavas pilsētā

 

Pilsētvides kvalitātes izvērtēšana un gaisa piesārņojuma zonējuma izstrādāšana Jelgavas pilsētas administratīvajai teritorijai

 

Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā

Ar detālplānojumu var iepazīties  interneta vietnē geolatvija.lv.

 

 

Lokālplānojums teritorijai Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1

 

Paskaidrojuma raksts


Saistošie noteikumi Nr.14-17 “Teritoriju Cukura ielā 2B, Cukura ielā 2, Cukura ielā 2A, Cukura ielā 4 un Krasta ielā 1, Jelgavā izmantošanas un apbūves noteikumi un funkcionālais zonējums”


Funcionālā zonējuma karte


Transporta shēma


Esošā izmantošanas karte


Publiskās ārtelpas karte


Zemesvienību veidošanas karte

 

 

Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

Jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģija 2007.-2020.gadam

 

Vidējā termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenti

Jelgavas pilsētas attīstības programma 2014.-2020.gadam

Attīstības programmas 2014.-2020.gadam esošās situācijas raksturojumsAttīstības programmas 2014.-2020. gadam stratēģiskā daļa un rīcības plāns Attīstības programmas 2014.-2020. gadam investīciju plānsPārskats par sabiedrības līdzdalību

 

Dokumentu īstenošanas uzraudzības pārskati

 

Pārskats par Jelgavas pilsētas stratēģisko plānošanas dokumentu īstenošanu laika periodā no 2014.-2016.gadam


Pārskats par Jelgavas pilsētas stratēģisko plānošanas dokumentu īstenošanu laika periodā no 2007.-2013.gadam

 

Nozaru attīstības plānošanas dokumenti

Jelgavas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānsEnergopārvaldības politika

Veselības veicināšanas programma Jelgavas pilsētai 2016.-2022.gadam

Jelgavas pilsētas izglītības attīstības stratēģija 2019.-2025.gadam