Projekti

2016.gadā tika sagatavoti un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 42 projekti, noslēgti finansējuma līgumi par 26 projektu īstenošanu. 12 projektus jeb 29% no iesniegtajiem projektiem sagatavoja un iesniedza Jelgavas pilsētas domes administrācija, 30 projektus jeb 71% - Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijas.

 

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai 2016.gadā projektu veidā ir piesaistītas[1] investīcijas 2 886 323 euro apmērā. Jelgavas pilsētas domes administrācija piesaistījusi 2 551 909 euro jeb 88%, bet pašvaldības institūcijas – 334 414 euro jeb 12% no pašvaldības un tās institūciju kopējā piesaistītā finansējuma apjoma.

 

Lielākais finansējuma apjoms 2016.gadā piesaistīts pašvaldības funkcijām, kas saistītas ar teritorijas labiekārtošanu – 63%, sociālo jomu – 25%, izglītību – 7,8%, kultūru – 3,6%.

 

Salīdzinot projektu veidā piesaistītā finansējuma apjomu pa gadiem, 2016.gadā piesaistīto investīciju apjoms ir ievērojami samazinājies. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka ir pabeigti iepriekšējā - 2007.-2013.gada plānošanas perioda projekti, taču jaunā – 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu aktīva sagatavošana un iesniegšana ir tikai uzsākta, ņemot vērā pašvaldības funkciju īstenošanai pieejamo projektu iesniegumu atlašu izsludināšanas kavēšanos valsts līmenī.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās institūciju projektu veidā piesaistītais finansējums 2007.-2016.gadā, euro

 

hhh.png

 

* t.sk. 25 123 895 euro – SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums

** t.sk. 1 718 037 euro – SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” projekta finansējums

*** t.sk. 1 958 501 euro - SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums

**** t.sk. 15 524 113 euro - Jelgavas Tehnikuma ERAF projekta un 1 995 741 euro SIA „Fortum Jelgava” Kohēzijas fonda projekta finansējums

***** t.sk. 2 332 048 euro SIA "Jelgavas Ūdens" un 2 860 598 euro SIA "Fortum Jelgava" Kohēzijas fonda projektu finansējums

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

 

Finansiāli apjomīgākais projekts, kura īstenošana uzsākta 2016.gadā, bija Satiksmes ministrijas finansēts projekts „Atmodas ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja ielai un Rūpniecības ielas posma no Filozofu ielas līdz Tērvetes ielai asfalta seguma atjaunošana”.

 

2016.gadā noslēgusies Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta līdzfinansēta projekta “Energoefektīvu risinājumu piemērošana ilgtspējīgām ēkām Jelgavā” īstenošana, kura ietvaros izbūvēta jauna zema enerģijas patēriņa ēka - sporta zāle ar rehabilitācijas telpām pie Jelgavas 2.internātpamatskolas Filozofu ielā 50.

 [1] Projektu veidā piesaistītais finansējums aprēķināts, saskaitot noslēgto līgumu par projektu finansēšanu kopsummas pārskata gadā