Projekti

2017.gadā tika sagatavoti un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 47 projekti, t.sk. 12 projektus jeb 26% no iesniegtajiem projektiem sagatavoja un iesniedza Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija, 35 projektus jeb 74% - Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijas un pilsētas uzņēmumi.

 

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai 2017.gadā projektu veidā ir piesaistītas[1] investīcijas 49 217 909 euro apmērā, noslēdzot finansējuma līgumus par 41 projekta īstenošanu. Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija piesaistījusi 24 425 872 euro jeb 49,6%, pašvaldības institūcijas – 1 234 165 euro jeb 2,5%, bet pilsētas uzņēmumi 23 557 872 euro jeb 47,9% no pašvaldības, tās institūciju un pilsētas uzņēmumu kopējā piesaistītā finansējuma apjoma.

 

Lielākais finansējuma apjoms 2017.gadā piesaistīts pašvaldības funkcijām, kas saistītas ar komunālo saimniecību – 48% un teritorijas labiekārtošanu – 41%.

 

Salīdzinot projektu veidā piesaistītā finansējuma apjomu pa gadiem, 2017.gadā piesaistīto investīciju apjoms ir ievērojami palielinājies, kas saistīts ar to, ka ir uzsākta aktīva 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu atlase, līdz ar to arī projektu sagatavošana, iesniegšana un to īstenošana.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās institūciju projektu veidā piesaistītais finansējums 2007.-2017.gadā, euro

 

 

 

(I) t.sk. 25 123 895 euro – SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums

(II) t.sk. 1 718 037 euro – SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” projekta finansējums

(III) t.sk. 1 958 501 euro - SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums

(IV) t.sk. 15 524 113 euro - Jelgavas Tehnikuma ERAF projekta un 1 995 741 euro SIA „Fortum Jelgava” Kohēzijas fonda projekta finansējums

(V) t.sk. 2 332 048 euro SIA "Jelgavas Ūdens" un 2 860 598 euro SIA "Fortum Jelgava" Kohēzijas fonda projektu finansējums

(VI) t.sk. 23 399 362 euro SIA "Jelgavas Ūdens" Kohēzijas fonda projektu finansējums

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija

 

Finansiāli apjomīgākie projekti, kuru īstenošana uzsākta 2017.gadā, bija Kohēzijas fonda līdzfinansēti projekti „Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” (īsteno Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija) un “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, 5.kārta” (īsteno SIA “Jelgavas Ūdens”).

 

 

 [1] Projektu veidā piesaistītais finansējums aprēķināts, saskaitot noslēgto līgumu par projektu finansēšanu kopsummas pārskata gadā