Projekti

2015.gadā tika sagatavoti un dažādiem fondiem finansējuma piesaistei iesniegti 55 projekti, t.sk. 10 projektus jeb 18% no iesniegtajiem projektiem sagatavoja un iesniedza Jelgavas pilsētas domes administrācija, 45 projektus jeb 82% - Jelgavas pilsētas pašvaldības institūcijas. 2015.gadā noslēgti finansējuma līgumi par 45 projektu īstenošanu.

Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam īstenošanai 2015.gadā projektu veidā piesaistīti līdzekļi 8 385 522 euro apmērā. Jelgavas pilsētas pašvaldība piesaistījusi 5 524 924 euro, t.sk. domes administrācija – 2 184 623 euro jeb 40%, bet pašvaldības institūcijas - 3 340 301 euro jeb 60% no pašvaldības un tās institūciju kopējā piesaistītā finansējuma apjoma. Papildus 2 860 598 euro piesaistījusi SIA "Fortum Jelgava".

Finansiāli apjomīgākie projekti, kuru īstenošana uzsākusies 2015.gadā, bija Kohēzijas fonda līdzfinansētie komunālās saimniecības projekti „Siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavā, 6.kārta” (īstenotājs – SIA “Fortum Jelgava”) un „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, 4.kārta” (īstenotājs – SIA “Jelgavas ūdens”).
Lielākais finansējuma apjoms 2015.gadā piesaistīts pašvaldības funkcijām, kas saistītas ar komunālo saimniecību – 61,9%, izglītību – 28,9%, pilsētvidi – 5,3%.

Salīdzinot projektu veidā piesaistītā finansējuma apjomu pa gadiem, sevišķi straujš pieaugums bija 2009.-2010.gadā. 2015.gadā piesaistīto investīciju apjoms ir samazinājies, jo, ņemot vērā, ka jaunā plānošanas perioda projektu uzsaukumi ir aizkavējušies, pašvaldībai nav tik daudz iespēju projektu iesniegšanai.

Jelgavas pilsētas pašvaldības un tās institūciju projektu veidā piesaistītais finansējums 2007.-2015.gadā, euro

investicijas_2015.jpg

 

 

* t.sk. 25 123 895 euro – SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums
** t.sk. 1 718 037 euro – SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” projekta finansējums
*** t.sk. 1 958 501 euro - SIA „Jelgavas Ūdens” Kohēzijas fonda projekta finansējums
**** t.sk. 15 524 113 euro - Jelgavas Tehnikuma ERAF projekta un 1 995 741 euro SIA „Fortum Jelgava” Kohēzijas fonda projekta finansējums
***** t.sk. 2 332 048 euro SIA "Jelgavas Ūdens" un 2 860 598 euro SIA "Fortum Jelgava" Kohēzijas fonda projektu finansējums

Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības informācija