“Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”

 

 

Lai īstenotu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” tiek realizēts būvprojekts „Jelgavas lidlauka poldera dambja pārbūve plūdu draudu novēršanai”.

 

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, pārbūvējot Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžas un izveidojot virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūru Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā, tādējādi veicinot pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un saimnieciskās darbības konkurētspēju Jelgavas pilsētā.

 

Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānā 2016.-2021.gadam (turpmāk-Plāns) Jelgavas pilsēta ir identificēta kā Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija ar lielu varbūtību (10%). Projektā paredzētās darbības atbilst Plāna pasākumu programmā noteiktajam 1.5 pasākumam “Nepieciešamo papildus pasākumu izstrāde un īstenošana Jelgavas pilsētas un piegulošo teritoriju aizsardzībai pret plūdu draudiem”, kas novērtēts ar augstu prioritāti un noteikts, lai samazinātu applūduma risku Jelgavas pilsētas un piegulošo platību teritorijām.

 

Viens no Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķiem ir “Palielināt labklājību”, kur kā apakšmērķis ir noteikts – “Pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana un pārvaldība”. Baltijas jūras reģionā ir paredzams, ka klimata izmaiņas būtiski ietekmēs reģionu, it īpaši, tā hidroloģiju. Lai gan klimata pārmaiņu iespējamo ietekmi ir grūti prognozēt, ir skaidrs, ka Baltijas jūra uzsilst ātrāk nekā jebkura cita pasaules jūra. Gaisa temperatūra paaugstināsies, daudzviet reģionā mainīsies nokrišņu raksturs un daudzums. Tas palielinās lietus ūdeņu noteci, kas savukārt izraisīs paaugstinātu biogēno vielu izplūdi Baltijas jūrā. Tādejādi Projektā īstenotās darbības un mērķa sasniegšana sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

Projekta darbības

1.Būvdarbi, t.sk.:

1.1. Jelgavas lidlauka poldera dambja slūžu pārbūve;

1.2. Virszemes noteces un lietus ūdeņu novadīšanas infrastruktūras izveide Lapskalna ielas un 1.līnijas rajonā:

1.2.1. Virszemes ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana 1.līnijas rajonā un Slokas ielas novadgrāvja pārbūve;

1.2.2. Lapskalna ielas lietus ūdens kolektora izbūve no Kazarmes ielas līdz Slokas ielai.

2.Būvuzraudzība.

3.Informatīvo un publicitātes pasākumu īstenošana.

4.Autoruzraudzība.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projektu plānots realizēt 24 mēnešu laikā. No 2018.gada 10.aprīļa līdz 2020.gada 9.aprīlim.

 

Projekta izmaksas

Kopējās izmaksas ir 3 342 216,93 euro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsta apjoms 1 814 750,00 euro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 80 062,50 euro un pašvaldības finansējums 1 447 404,43 euro.

 

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota dzīves kvalitāte 38 409 Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem, samazināti aplūšanas riski 5 piesārņotām vietām 5,41 km2 teritorijā. Realizētie pasākumi sekmēs Baltijas jūras reģiona stratēģijas mērķu izpildi, jo tiks samazināta iespēja piesārņojuma izplatībai no Jelgavas pilsētas plūdu risku skartajām teritorijām Baltijas jūrā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

JPPI “Pilsētsaimniecība”

Tālrunis 63026507