Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana

 

Projekts Nr. 4.2.2.0/17/I/061 “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana”

2018.gada 6.septembrī Jelgavas pilsētas dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta 4.2.2.0/17/I/061 “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospektā 7 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanu (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkā Zemgales prospektā 7, kur pēc projekta īstenošanas tiks izvietots Jelgavas pilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes “Jelgavas bērnu un jauniešu centrs  “Junda””.

 

Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sekojošas darbības:

 

 • Bēniņu pārseguma siltināšana;
 • Ārsienu tehniskā stāvokļa uzlabošana;
 • Ārsienu siltināšana ēkas sētas fasādes daļai un jaunai ēkas daļai;
 • Grīdu atjaunošana;
 • Ēkas logu nomaiņa;
 • Ēkas veco koka durvju nomaiņa un ieejas durvju atjaunošana;
 • Apkures sistēmas renovācija ;
 • Karstā ūdens sistēmas atjaunošana;
 • Elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības atjaunošana;
 • Dabiskās ventilācijas sistēmas sakārtošana un remonts;
 • Būvuzraudzība;
 • Autoruzraudzība;
 • Publicitātes pasākumi.

Veicot projektā plānotās darbības tiks nodrošināta mūsdienu prasībām atbilstoša mācību un darba vide, paaugstināts ēkas energoefektivitātes līmenis un samazinātas izmaksas par siltuma enerģijas patēriņu ilgtermiņā.

 

Plānotie rezultāti pēc projekta īstenošanas:

 • Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 95 835.204  kWh/gadā;
 • Co2 siltumnīcefekta gāzu samazinājums 24.84 CO2/t/gadā;
 • Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums uz 101.33 kWh/m2/gadā;
 • Sasniegts vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 74.12 kWh/m2/gadā.

Projekta kopējās izmaksas energoefektivitātes paaugstināšanai ir  1 278 945.17 euro, no tiem 219 462.00 euro irEiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 264 463.11 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un  795 020.06 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Lai īstenotu projekta aktivitātes, saskaņā ar atklāta konkursa, identifikācijas Nr.  JPD2018/1/AK, rezultātiem, 2018. gada 25.maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “TORENSBERG”. Par būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar atklāta konkursa, identifikācijas Nr. JPD2018/28/AK, rezultātiem, 2018. gada 17.maijā tika noslēgts pakalpojuma līgums ar SIA “MM61. Autoruzraudzību veic būvprojekta izstrādātājs SIA “Komunālprojekts Jelgava”

Projekta plānotais īstenošanas periods: 2018.gada augusts - 2020.gada jūlijs.

 

Kontakti:

Krista Vula

Projektu vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas

Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005547
E-Pasts: Krista.Vula@dome.jelgava.lv