Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana

 

Projekts „Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana”

Projekta numurs: 4.2.2/0/17/I/060

 

Projekta mērķis ir paaugstināt energoefektivitāti pirmskolas izglītības iestādes ēkā  "Sprīdītis”, samazinot siltumenerģijas patēriņu un ar to saistītās izmaksas pašvaldībai piederošajā ēkā.

 

Projekta ietvaros plānotās darbības

  1. 1.  Fasādes siltināšana;

2. Cokola daļas siltināšana;

3. Logu un ārdurvju nomaiņa,

4. Pagraba pārseguma siltināšana;

5. Bēniņu siltināšana;

6. Jaunu divslīpu jumtu ar bēniņiem izbūve;

7. Ēkas ieejas mezglu pārbūve;

8. Siltumapgādes sistēmas atjaunošana iekštelpās;

9. Ārējā apgaismojuma sistēmas modernizācija;

10 Teritorijas labiekārtošana.

 

Plānotie rezultāti

Veicot plānotās darbības tiks:

1. Uzlabota ēkas energoefektivitāte – plānotais enerģijas patēriņa samazinājums                           182 229.35 kWh/gadā (no 444 049.55 uz 261 820.20 kWh/gadā)

2. Samazināta CO2 emisija – plānotais siltumnīcefekta gāzu samazinājums CO2 ekvivalenta tonnās 43.73 gadā (no 97.75 uz 54.02 CO2 t/gadā);

3. Īstenota iestādes finanšu resursu racionāla apsaimniekošana;

4. Sasniegta vidējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 84.45 kWh/m2/gadā;

5. Uzlabots ēkas energoefektivitātes novērtējums apkurei no 174.51 kWh/m2/gadā uz 84.45 kWh/m2/gadā;

6. Samazināti ēkas siltumapgādes izdevumi par 51.6%.

 

Projekta budžets

Projekta kopējās izmaksas ir  1 268 728.20 euro, no tām396 762.00 euro irEiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 42 898.09 euro ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un  829 068.11 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

 

Plānotais projekta īstenošanas laiks

2017.gada augusts 2019.gada jūnijs.

 

Projekta aktualitātes uz 2018.gada decembri

Ēkā ir izbūvēts jauns divslīpu jumts ar bēniņiem un veikta fasādes, cokola daļas, bēniņu un pagraba pārseguma siltināšana, nomainīti logi un ārdurvis, pārbūvēti ēkas ieejas mezgli. Īstenojot projektā plānotās darbības, ēkā ir veikti arī hidroizolācijas un drenāžas sistēmas izbūves darbi, ierīkota zibens aizsardzības un lietus kanalizācijas sistēma, kā arī atjaunota siltumapgādes sistēma iekštelpās. Paralēli ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanai pirmsskolas izglītības iestāde iegūs estētiski pievilcīgu ārējo fasādi, labiekārtotu teritoriju, ka arī modernizētu apgaismojuma sistēmu.