Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos (e-Card)

Interreg logo.jpg

Projekta mērķis:

Uzlabot publisko pakalpojumu sniegšanas un administrēšanas efektivitāti, stiprinot pašvaldību iestāžu un institūciju kapacitāti, paplašinot pilsētas karšu pielietojumu Jelgavā un Šauļos, t.i. e-vidē iekļaujot un centralizējot iedzīvotājiem paredzētos pašvaldības pakalpojumus, kā arī nodrošinot šo pakalpojumu pārrobežu izmantošanas iespējas.

Atbilstoši programmas mērķiem, tas veicinās ilgtspējīgu un saliedētu Zemgales reģiona sociālekonomisko izaugsmi, palīdzot Jelgavai un Šauļiem kļūt par konkurētspējīgām, dzīvošanai un darbam pievilcīgām pilsētām, centralizējot pilsētas publisko pakalpojumu administrēšanu, uzlabojot publisko pakalpojumu pieejamību un efektivitāti, tādējādi uzlabojot vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Projekta īstenošanā iesaistīti 2 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris) un Šauļu pilsētas dome.

Projekta galvenās darbības:

1. Pašvaldības e-pakalpojumu procesu pilnveidošana, interaktīvu informācijas un komunikācijas IT risinājumu izveide, modernizējot un optimizējot līdz šim pieejamos pašvaldības pakalpojumus;

  1. 2. Pašvaldības pakalpojumu jeb iedzīvotāju / pilsētas kartes lietotāju skaita palielināšana, nodrošinot labāku atbilstību iedzīvotāju vajadzībām, labāku pieejamību pašvaldības pakalpojumiem;

3. Kopīgu e-pakalpojumu integrācija Jelgavas un Šauļu iedzīvotājiem (atlaides muzejos, sabiedriskā transporta biļetes u.tml.), lai nodrošinātu labāku Latvijas – Lietuvas robežas iedzīvotāju savstarpējo sadarbību / kustību;

  1. 4. Pašvaldību sadarbības un Iedzīvotāju karšu pārrobežu iespēju attīstīšana, veidojot kopīgus risinājumus un abpusēji interesantus pielietojumus.

 

Projekta plānotie rezultāti:

  • Pārrobežu sadarbības rezultātā abas projektā iesaistītās pašvaldības uzlabos sabiedriskos pakalpojumus, kas saistīti ar pabalstu un piedāvāto atlaižu piešķiršanu pašvaldībā un tā piekļuvi pakalpojumiem, kas saistīti ar iedzīvotāju karti ar uzlabotiem un jauniem e-moduļiem;
  • Lielāks iedzīvotāju skaits izmantos pilsētas kartes;
  • Uzlabosies pārrobežu sadarbība starp pašvaldībām, to speciālistiem un iedzīvotājiem.

Projekta kopējais budžets ir EUR 584 230.24, t.sk. ERAF līdzfinansējums (85%): 496 595.70 EUR. Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotais projekta budžets ir 52 595.44 EUR, projekta partnera līdzfinansējums: 35 039.10 EUR.

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 03.aprīļa līdz 2018.gada 02.decembrim.

 

 

Kontakti

Ineta Vintere

Projektu vadības sektora vadītāja
Jelgavas pilsētas domes administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde
Jelgavas pilsētas pašvaldība
Tel: 63005487
E-Pasts: Ineta.Vintere@dome.jelgava.lv