Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā (All for Safety)

 

 

Projekta mērķis:

Paaugstināt operatīvo dienestu darbības efektivitāti Zemgales un Šauļu pierobežas reģionos, veicot tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības uzlabošanu, lai nodrošinātu pārrobežu sadarbību ārkārtas situācijās. Izvirzīto mērķu sasniegšanai noteikti sekojoši apakšmērķi:

 

1. radīt kvalitatīvu un atbilstošu infrastruktūru operatīvo dienestu mācību bāzes izveidošanai un tehniskā nodrošinājuma uzlabošanai operatīvo dienestu speciālistiem Jelgavā un Šauļos;

 

2. paaugstināt operatīvo dienestu speciālistu fizisko sagatavotību un papildināt teorētiskās zināšanas, organizējot kopīgas apmācības, komandas saliedēšanas pasākumus un profesionālās sacensības, lai analizētu un izvērtētu kopīgos risinājumus ārkārtas situāciju radīto seku mazināšanai;

 

3. palielināt izpratni par ugunsdzēsības un operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū.

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 3 (trīs) partneri: Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests Latvijā un Ugunsdzēsības un glābšanas dienests Šauļos.

 

Projekta galvenās darbības:

1. Operatīvo glābšanas dienestu tehniskās bāzes uzlabošana: sporta zāļu inventāra iegāde, 2 (divu) mobilo sporta torņu iegāde operatīvo glābšanas dienestu apmācību un pārrobežu sacensību organizēšanai, inventāra iegāde ugunsdzēsības treniņu bāzes uzlabošanai un profesionālo apmācību rīkošanai;

2. Operatīvo glābšanas dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības paaugstināšana: kopīgu mācību un treniņnometņu organizēšana, profesionālo ugunsdzēsības sacensību organizēšana, dalība izglītojošos pasākumos skolās, komandu saliedēšanas pasākumu organizēšana;

 

Projekta galvenās darbības:

1. Operatīvo glābšanas dienestu tehniskās bāzes uzlabošana: sporta zāļu inventāra iegāde, 2 (divu) mobilo sporta torņu iegāde operatīvo glābšanas dienestu apmācību un pārrobežu sacensību organizēšanai, inventāra iegāde ugunsdzēsības treniņu bāzes uzlabošanai un profesionālo apmācību rīkošanai;

 

2. Operatīvo glābšanas dienestu speciālistu fiziskās sagatavotības paaugstināšana: kopīgu mācību un treniņnometņu organizēšana, profesionālo ugunsdzēsības sacensību organizēšana, dalība izglītojošos pasākumos skolās, komandu saliedēšanas pasākumu organizēšana;

 

3. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas stadiona pārbūve un labiekārtošana Cross Fit treniņu un pārrobežu profesionālo sacensību organizēšanai Jelgavā;

4. Sporta zāles pārbūve un labiekārtošana Jelgavas un Šauļu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vajadzībām.

 

 

Projektā plānotie rezultāti:

● Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikta Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta stadiona pārbūve un labiekārtošana Cross Fit treniņu un pārrobežu sacensību organizēšanai un norisei. Stadionu brīvā laika pavadīšanai un sporta aktivitāšu veikšanai varēs izmantot arī Jelgavas iedzīvotāji, skolēni un jaunieši;

●  Projekta ietvaros plānota arī sporta zāles pārbūve un labiekārtošana ugunsdzēsības dienesta vajadzībām gan Jelgavā, gan Šauļos;

● Plānota 2 (divu) mobilo sporta torņu iegāde profesionālo apmācību un pārrobežu sacensību organizēšanai ar mērķi uzlabot operatīvo dienestu speciālistu fizisko kapacitāti un spēju sadarboties ārkārtas situāciju seku likvidēšanā;

● Projekta īstenošanas aktivitātes ietver virkni  profesionālo apmācību, treniņnometņu un komandas saliedēšanas pasākumu organizēšanu, tādējādi palielinot speciālistu profesionālo zināšanu un prasmju bāzi;

● Projektā plānots īstenot dažādas izglītojošas aktivitātes izglītības iestādēs, lai popularizētu un veicinātu sapratni par operatīvo glābšanas dienestu profesiju skolēnu un jauniešu vidū;

● Pārrobežu sadarbības rezultātā palielināsies operatīvo dienestu prasmes un zināšanas sadarboties ārkārtas situācijās.

 

 

Projekta kopējais budžets: ir 564 290, 38 EUR. No tā 479 646,82 EUR (85%) ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 84 643, 56 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai plānotais projekta budžets: ir 258 784, 64 EUR. No tā 219 967,25 EUR ir Eiropas Reģionālā fonda finansējums un 38 817, 39 EUR (5%) ir Valsts budžeta dotācija.

 

 

Projekta īstenošanas laiks: no 2018.gada 30.jūlija līdz 2020.gada 30.jūnijs.