Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta

Projekta mērķis

Lielupes industriālas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši Jelgavas pilsētas attīstības programmā noteiktajam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu Jelgavas pilsētā.

 

Projekta darbības

  1. Ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana:

1.1.   Ceļa daļas pārbūve;

1.1.1.      Neretas ielas pārbūve;

1.1.2.      Prohorova iela pārbūve;

1.1.3.      Garozas ielas posma pārbūve;

1.2.   Inženiertehnisko komunikāciju pārbūve atjaunojamajos ielu posmos (lietus ūdens kanalizācija tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli, elektroapgāde ārējie tīkli – apgaismojums, elektronisko sakaru tīkli);

  1. Degradētas teritorijas potenciāla attīstīšanai nepieciešamo industriālo pieslēgumu ierīkošana un to saistītās jaudas palielināšana (ūdensapgādes un saimnieciskās kanalizācijas tīkli, gāzes apgādes tīkli);
  2. Revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētas teritorijas labiekārtošana (Lielupes krasta nostiprinājumu un cietā seguma laukumu izbūve);
  1. Publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

 

Projekta īstenošanas laiks

Projekta plānotais ilgums: 22 mēneši – no vienošanās par projekta īstenošanu parakstīšanas līdz 2020.gada septembra beigām.

 

Projekta izmaksas

Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 10 140 982,50 euro, no tām 7 516 974,00 euro (78,56%) ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, 512 893,51 euro (5,36%) ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 2 111 114,99 euro ir Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums, tai skaitā neattiecināmās izmaksas 572 434,45 euro. Projekta finansējumā nav paredzēta snieguma rezerve.

 

Projekta rezultāti

Īstenojot projektu, tiks uzlabota Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma satiksmes un inženierkomunikāciju infrastruktūra 2774 m garumā, veikta Lielupes industriālās degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot teritorijas pieejamību un uzņēmējdarbības attīstību. Tā rezultātā:

  • komersanti, kas gūs labumu no investīcijām infrastruktūrā izveidos 92 jaunas darba vietas;
  • no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos plānotas 7 490 000 euro apmērā;
  • revitalizēta degradētā teritorija 19 ha platībā.

Kontakti

Daina Traidase

Vecākā projektu vadītāja

Projektu vadības sektors

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvalde

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Tel: 63005490

E-Pasts: daina.traidase@dome.jelgava.lv