ITI projektu konkursi

2015.gada 5.novembrī Jelgavas pilsētas pašvaldība un Latvijas Republikas Finanšu ministrija parakstīja deleģēšanas līgumu “Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanu”, un līdz ar deleģēšanas līgumu parakstīšanu pašvaldība kļuva par Eiropas Savienības fondu administrācijas sistēmas sastāvdaļu, kurai jānodrošina integrētu teritoriālo investīciju (turpmāk – ITI) projektu iesniegumu atlasi saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Atbalsts ITI īstenošanai Jelgavā tiek plānots šādiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM) un pasākumiem:

  1. 3.3.1. SAM „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”;
  2. 4.2.2. SAM „Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās”;
  3. 5.6.2. SAM „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”;
  4. 8.1.3. SAM „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”;
  5. 8.1.2.1. pasākumam „Modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi nacionālas nozīmes attīstības centros”’;
  6. 9.3.1.1. pasākumam „Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā”.

Līdz ar to ITI projektu jomas risinās plašu pilsētas attīstību kavējošu ekonomisko, demogrāfisko, vides, klimata un sociālo problēmu loku.

Informācija par izsludinātajām atlasēm: SAM 3.3.1. šeit, SAM 4.2.2. šeit, SAM 8.1.3. šeit

Deleģēšanas līguma izpildei ar 2016.gada 28.janvāra Jelgavas pilsētas domes lēmumu Nr.1/7 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana” apstiprināts Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – Komisija) nolikums un ar Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. lēmumu Nr.1/8 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana” apstiprināts Komisijas sastāvs.

2016.gada 28.decembrī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs ar rīkojumu Nr.50-rp apstiprinājis ētikas kodeksu deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildē.