Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas janvārī:

16. janvārī

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15

16. janvārī

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16

17. janvārī

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9

17. janvārī

Finanšu komiteja pulksten 15

 

 

 


 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 16. janvārī pulksten 16

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

 

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gada”” izdošana

 

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.16-7 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”” izdošana

 

3.

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikumā

 

4.

Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

 

5.

Dzīvojamās mājas B. ielā, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana O.S.

 

6.

Informācija

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 17. janvārī pulksten 9

 

Nr.

Jautājuma nosaukums

 

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.janvāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam”” izdošana

 

2.

Jelgavas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikuma apstiprināšana

 

3.

Jelgavas pilsētas domes Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas sastāva apstiprināšana

 

4.

S.T. iesnieguma izskatīšana

 

5.

V.B. iesnieguma izskatīšana

 

6.

J.K. iesnieguma izskatīšana

 

7.

J.P. iesnieguma izskatīšana

 

8.

Informācija

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde - 16. janvārī pulksten 15

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

 

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 20187. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 17-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gada”” izdošana

 

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšana

 

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku mēneša darba algu apstiprināšana

 

4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana

 

5.

Grozījumi Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikumā

 

6.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.12/17 “Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”

 

7.

Informācija

 Finanšu komiteja sēde 17.janvārī pulksten 15

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 20187. gada 25. janvāra saistošo noteikumu Nr.__ ”Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr. 17-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gada”” izdošana

2.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām

3.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām

4.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmju noteikšana

5.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku mēneša darba algu apstiprināšana

6.

Jelgavas pilsētas pašvaldības sporta izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas likmes noteikšana

7.

Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.12/3 “Projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība” iesnieguma iesniegšana”

8.

Projekta “Tematiskā plānojuma “Publisko ūdeņu teritoriju izmantošana Jelgavas pilsētas administratīvajās robežās” izstrāde” iesnieguma iesniegšana

9.

Konkursa “Apbūves tiesības piešķiršana zemesgabala daļā Prohorova ielā 13, Jelgavā” izsludināšana

10.

Dzīvokļa īpašuma Cepļu ielā 37-4, Jelgavā, atsavināšana

11.

Dzīvokļa īpašuma Tērvetes ielā 41-2, Jelgavā, atsavināšana

12.

Atļauja totalizatoru un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai un azartspēļu organizēšanai Rīgas ielā 48, Jelgavā

13.

Informācija