Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas aprīlī:

 

17.aprīlī

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16

 

18. aprīlī

 

Jelgavas pilsētas domes pastāvīgo komiteju kopīgā sēde pulksten 15

 

Finanšu komiteja pulksten 16

 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 17. aprīlī plkst.15

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2012.gada 22.marta lēmumā Nr.4/3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu apstiprināšana”

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Amatu vidusskola” nolikuma apstiprināšana

3.

Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.12/17 “Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāva apstiprināšana”

4.

Informācija

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 17.aprīlī plkst.16

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Miera ielā 18 un Miera ielā 20, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu

2.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam 5.līnijā 2, Jelgavā, lai izdarītu grozījumus Jelgavas pilsētas teritorijas plānojumā, un darba uzdevuma apstiprināšanu

3.

Jelgavas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumu Nr.5/32 “Par Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi un tās izvietojuma noteikšanu” atzīšana par spēku zaudējušu

4.

Informācija


Jelgavas pilsētas domes pastāvīgo komiteju kopīgā sēde 18. aprīlī plkst.15

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšana

2.

Jelgavas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšana

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības sociālo iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana

4.

Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana I.M.

5.

E.S. iesnieguma izskatīšana

6.

V.P. iesnieguma izskatīšana

7.

B.P. iesnieguma izskatīšana

8.

I.B. iesnieguma izskatīšana

 

Finanšu komitejas sēde 18. aprīlī plkst. 16

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana

2.

Nolikuma “Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtība” apstiprināšana

3.

Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana

4.

Grozījumi Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas sastāvā

5.

Projekta “Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai degradētajā teritorijā, 1.kārta” iesnieguma iesniegšana

6.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 20.jūlija lēmumā Nr.9/8 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017.gadā”

7.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 25.maija lēmumā Nr.6/5 “Projekta „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana”

8.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF līdzfinansētā projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” īstenošanai

9.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF līdzfinansētā projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

10.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Jelgavas 2.internātpamatskolas rekonstrukcija 2.kārta” īstenošanai

11.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms (piebūve)” īstenošanai

12.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF līdzfinansētā projekta

“Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai

 

13.

Dividendēs izmaksājamās 2017.gada peļņas daļas noteikšana pašvaldības kapitālsabiedrībām

14.

Jelgavas pilsētas pašvaldības valdījumā esošu zemes vienību nodošana bezatlīdzības lietošanā un apsaimniekošanā nodibinājumam “Latvijas Dabas fonds”

15.

Nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 10A, Jelgavā, iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā

16.

Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 38A, Jelgavā, atsavināšana

17.

Dzīvokļa īpašuma Tērvetes ielā 41-2, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana

18.

Informācija