Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas maijā:

 

15.maijā

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16

 

16.maijā

 

Finanšu komitejas sēde pulksten 15

 

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 15. maijā plkst.15

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.sākumskola” nolikumā

3.

Informācija

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 15.maijā pulksten 16

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ceļu un to kompleksa investīciju projekta “Asfaltbetona seguma izbūve Romas ielā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai” īstenošanai

3.

Par detālplānojuma zemes gabalam Bērzu ceļā 24, Jelgavā, atzīšanu par spēku zaudējušu un saistošo noteikumu izdošanu

4.

Informācija-

Lietus ūdens apsaimniekošanas plāns“Lietus ūdens sistēmas izpēte un priekšlikumi integrētas lietus ūdens pārvaldības ieviešanai Jelgavā”

Finanšu komitejas sēde 16.maijā pulksten 15

 

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 24.maija saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ceļu un to kompleksa investīciju projekta “Asfaltbetona seguma izbūve Romas ielā no Zemeņu ielas līdz Turaidas ielai” īstenošanai

3.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.16/4 “Jelgavas pilsētas vēlēšanu iecirkņu noteikšana”

4.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr.13/3 “Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāva apstiprināšana”

5.

Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšana

6.

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs” nolikumā

7.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2013.gada 24.oktobra lēmumā Nr.13/8 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Pilsētsaimniecība” maksas pakalpojumu apstiprināšana”

8.

Neapbūvēta zemesgabala Lapu ielā 14A, Jelgavā, atsavināšana

9.

Informācija