Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas  jūlijā:

11.jūlijā

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16

12.jūlijā

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9.00

Finanšu komiteja pulksten 15.00

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 11.jūlijā plkst. 15:00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1.IK Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas
2.IK Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola” nolikuma apstiprināšana
5. Projekta “Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” īstenošana
6. Projekta “Pieaugušo izglītības speciālistu kompetences pilnveide līderības un inovāciju veicināšanai” īstenošana
7. Jelgavas pilsētas pieaugušo pašvaldības iestādes “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšana

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 11.jūlijā plkst. 16.00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1.TK Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas
2.TK Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
3. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017.gadam
4. Projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” iesniegšana
5. Līdzfinansējuma nodrošināšana projekta “Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve” īstenošanai
6. Par Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021. gadam grozījumu pirmās redakcijas publiskās apspriešanas atkārtotu organizēšanu
7. Rezerves zemes fonda ieskaitīto zemes vienību piekritība Jelgavas pilsētas pašvaldībai
8. Zemes īpašuma tiesību atjaunošana Apiņu ielā 7A, Jelgavā
9. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
10. Dzīvojamās mājas Lietuvas šosejā 42/44, Jelgavā, pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde 12.jūlijā plkst. 09.00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1.SK Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vēlēšanas
2.SK Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas
3. S.R. iesnieguma izskatīšana
4. I.K. iesnieguma izskatīšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” direktora iecelšana amatā

 

Finanšu komitejas sēde 12.jūlijā plkst. 15.00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana
2. Projekta “Loka maģistrāles pārbūve posmā no Kalnciema ceļa līdz Jelgavas pilsētas administratīvajai robežai” iesniegšana
3. Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšana
4. Projekta “Jelgavas Amatu vidusskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija, 2. kārta” iesniegšana
5. Līdzfinansējuma nodrošināšana projekta “Miera ielas un Aizsargu ielas asfalta seguma atjaunošana un tilta pār Platones upi pārbūve” īstenošanai
6. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017. gadā
7. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīcijām 2017. gadā
8. Rezerves zemes fonda ieskaitīto zemes vienību piekritība Jelgavas pilsētas pašvaldībai
9. Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Bērzu ceļā 40, Jelgavā, izsoli
10. Apbūves tiesības uz zemes gabala daļu Paula Lejiņa ielā 6, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
11. Dzīvokļa īpašuma Māras ielā 1-24, Jelgavā, atsavināšana
12. Zemes starpgabala Rīgas ielā 43B, Jelgavā, atsavināšana
13. Zemes starpgabala Saules ielā 4A, Jelgavā, atsavināšana
14. Zemes starpgabala Viktorijas ielā 26A, Jelgavā, atsavināšana
15. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” direktora atbrīvošana no amata