Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas aprīlī:

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja- 16. aprīlī pulksten 15.

 

Finanšu, Izglītības, kultūras un sporta, Sociālo lietu un veselības aizsardzības, Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteju kopīgā sēde- 16. aprīlī pulksten 16.

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja- 16. aprīlī pulksten 16.30.

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja- 17. aprīlī pulksten 9.

 

Finanšu komiteja- 17. aprīlī pulksten 14.

 

Izglītības, kultūras un sporta komiteja- 16. aprīlis pulksten 15.00

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Centra pamatskola” nolikuma apstiprināšana
2. Uzņemamo izglītojamo skaits Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādē “Jelgavas Centra pamatskola” 7.klasē 2019./2020. mācību gadā
3. Projekta “Jelgava jauniešiem II” iesnieguma iesniegšana
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā

 

Komiteju kopīgā sēde- 16. aprīlī pulksten 16.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšana

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja- 16. aprīlis pulksten 16.30

 

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Jelgavas pilsētā” izdošana
2. Pašvaldības funkcijas nodošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO”
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.16-12 „Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā”” izdošana
4. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumā
5. Dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās zemes pārvaldīšanas tiesību nodošana SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”
6. Lokālplānojuma zemesgabaliem Zemgales prospektā 19A, Sporta ielā 2B un Sporta ielā 2C, Jelgavā apstiprināšana un saistošo noteikumu izdošana

 

 Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde- 17. aprīlis pulksten 9.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Par kvalificētam speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu
2. Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana pašvaldības dzīvojamai telpai Pulkveža Brieža ielā 27-2, Jelgavā un izīrēšana D. Š.
3. V. M. iesnieguma izskatīšana
4. Grozījums nodibinājuma “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds” valdes sastāvā

 

 

Finanšu komitejas sēde- 17. aprīlis pulksten 14.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2007.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.185 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”” izdošana
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs” maksas pakalpojumos
3. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.8/13 “Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”
4. Projekta “Jelgava jauniešiem II” iesnieguma iesniegšana
5. Nekustamā īpašuma Dobeles ielā 9, Jelgavā pirkšana
6. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 20-1, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
7. Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 44-5, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
8. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
9. Dzīvokļa īpašuma Vecpilsētas ielā 11-20A, Jelgavā, nodošana atkārtotai izsolei
10. Dzīvokļa īpašuma Katoļu ielā 8-19, Jelgavā, atsavināšana
11. Dzīvokļa īpašuma Kārļa ielā 10-7, Jelgavā, atsavināšana
12. Dzīvokļa īpašuma Loka maģistrālē 21-92, Jelgavā, atsavināšana
13. Dzīvokļa īpašuma Smilšu ielā 27-1, Jelgavā, atsavināšana
14. Dzīvokļa īpašuma Tērvetes ielā 1-4, Jelgavā, atsavināšana
15 Dzīvokļa īpašuma Prohorova ielā 22-6, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
16. Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana