Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas  maijā:

16.maijā

Izglītības un sporta komiteja pulksten 15

17.maijā

Sociālo lietu, veselības aizsardzības un kultūras komiteja pulksten 9.00

Komiteju kopīgā sēde plkst. 15.00

Finanšu komiteja pulksten 16.00

Izglītības un sporta komiteja 16.maijā pulksten 15

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” nolikuma apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2. pamatskola” nolikuma apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 3.sākumskola” nolikuma apstiprināšana
4. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.sākumskola” nolikuma apstiprināšana
5. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 4.vidusskola” nolikuma apstiprināšana
6. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 6.vidusskola” nolikuma apstiprināšana
7. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola” nolikuma apstiprināšana

Sociālo lietu, veselības aizsardzības un kultūras komitejas sēde 17.maijā plkst 9

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” maksas pakalpojumos
2. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” maksas pakalpojumos
3. Zemgales restaurācijas centra darbības stratēģijas 2017.-2025.gadam apstiprināšana
4. Kopīga sadarbības projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” stratēģijas apstiprināšana
5. I.G. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
6. G.A. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
7. Sociālās dzīvojamās telpas izīrēšana J.N.

Komiteju kopīgā sēde 17.maijā plkst. 15

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam aktualizēto sadaļas – investīciju plāna apstiprināšana
3. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 9. februāra saistošajos noteikumos Nr.17-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2017.gadam”” izdošana

Finanšu komitejas sēde 17.maijā plkst. 16.00

Nr.p.k.

Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 25.maija saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.12-32 “Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā”” izdošana
2. Projekta “Tehniskās bāzes un operatīvo dienestu speciālistu fiziskās kapacitātes uzlabošana Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā” iesniegšana
3. Projekta “Kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma integrēšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma veidošanai Jonišķu un Jelgavas pilsētās” iesniegšana
4. Projekta iesniegumu „Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” iesniegšana
5. Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28.janvāra lēmumā Nr.1/7 “Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšana”
6. Ēku (kadastra apzīmējums 0900 003 0067 002, 0900 003 00670 12) Māras ielā 2, Jelgavā, nojaukšana
7. Apbūvēta zemesgabala Lediņu ceļā 41, Jelgavā, atsavināšanu
8. Zemes starpgabala Dambja ielā 66A, Jelgavā, atsavināšana
9. Zemes starpgabala Dambja ielā 68A, Jelgavā, atsavināšana
10. Zemes starpgabala Dambja ielā 72A, Jelgavā, atsavināšana
11. Zemes starpgabala Dambja ielā 74A, Jelgavā, atsavināšana
12. Zemes starpgabala Dambja ielā 78A, Jelgavā, atsavināšana
13. Zemes starpgabala Dambja ielā 80A, Jelgavā, atsavināšana
14. Zemesgabala Raiņa ielā 17A, Jelgavā, dāvinājuma pieņemšana
15. Pirmpirkuma tiesību izmantošana uz nekustamo īpašumu Tērvetes ielā 219, Jelgavā
16. Par bezmaksas sabiedriskajiem pakalpojumiem 2017.gada 27.maijā