Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas augustā:

 

14. augustā

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15.00

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja pulksten 16.00

 

15. augustā

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9.00

 

Finanšu komiteja pulksten 15.00

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 14. augustā pulksten 15.00

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

Par dalību konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādi 2019.gadā”

3.

Dalība Latvijas valsts simtgades programmas iniciatīvā “Latvijas skolas soma”

4.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 25.augusta lēmumā Nr.10/2 “Noteikumi “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai” apstiprināšana”

5.

Nodibinājuma „Sporta tālākizglītības atbalsta fonds” valdes apstiprināšana

6.

Informācija

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komiteja 14. augustā pulksten 16.00

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

Grozījums „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” nolikumā

3.

M. D. iesnieguma izskatīšana

4.

Informācija

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 15. augustā pulksten 9.00

Nr.

Jautājuma nosaukums

1.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo  noteikumu  Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2013.gada 23.maija saistošajos noteikumos Nr.13-12 „Par atbalsta pasākumiem vides pielāgošanai personai, kura pārvietojas riteņkrēslā”” izdošana

3.

 

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā Nr.10/17 “Par nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” dibināšanu”

4.

 

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumā Nr.10/18 “Nodibinājuma “Fonds “Jelgavnieku veselības veicināšanas fonds”” valdes apstiprināšana”

5.

 

Pašvaldības dzīvojamās telpas izīrēšana L. M.

6.

 

T. R. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

7.

R. L. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā

8.

B. P. iesnieguma izskatīšana

9.

J. F. iesnieguma izskatīšana

10.

Informācija

 

Finanšu komiteja 15. augustā pulksten 15.00

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

Par dalību konkursā „Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādi 2019.gadā”

3.

Projekta iesniegumu “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām Jelgavā” iesniegšana

4.

Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 28.jūnija lēmumā Nr.8/13 “ Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšana”

5.

Informācija