Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas oktobrī:

 

16. oktobrī

Izglītības, kultūras un sporta komiteja pulksten 15.00

 

17. oktobrī

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja pulksten 9.00

 

Finanšu komiteja pulksten 15.00

Izglītības, kultūras un sporta komiteja 16. oktobrī pulksten 15.00

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.___ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 6.februāra saistošajos noteikumos Nr.18-3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018.gadam”” izdošana

2.

Jelgavas pilsētas pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestādes direktora darba kvalitātes novērtēšanas kritēriju un piemaksu apmēra mēneša darba algai apstiprināšana

3.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikuma apstiprināšana.

4. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumā Nr.12/2 “Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšana”

5.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas sastāvā

6.

Informācija

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 17. oktobrī pulksten 9.00

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums
1.  Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”” izdošana
2.  Grozījums Jelgavas pilsētas bāriņtiesas nolikumā
3.  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas bāriņtiesa” locekļa ievēlēšana
4.  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” likvidācija
5.  S.K. reģistrēšana pašvaldības dzīvojamo telpu izīrēšanas palīdzības reģistrā
6. J.V. iesnieguma izskatīšana
7. J.M. iesnieguma izskatīšana
8. I.K. iesnieguma izskatīšana
9. G.P. iesnieguma izskatīšana
10. S.M. iesnieguma izskatīšana
 

 

Finanšu komiteja 17. oktobrī pulksten 15.00

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Jelgavas pilsētas domes apbalvojumu piešķiršana

2.

Par projekta “Airēšanas bāzes būvniecība, I kārta “Lielupes krasta nostiprināšana Pilssalā, Jelgavā”” īstenošanu un finansēšanas kārtību

3.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 21. septembra lēmumā Nr. 11/4 “Projekta “Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” energoefektivitātes paaugstināšana, I kārta” iesnieguma iesniegšana”

4.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 10/7 “Par projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanu un finansēšanas kārtību”

5.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 28. jūnija lēmumā Nr. 8/4 “Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta “Publiskās slidotavas un brīvdabas estrādes Pasta salā jumtu pārsegumu projektēšana, izbūve un autoruzraudzība” īstenošanai

6.

Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana kultūras iestāžu investīciju projekta “Miezītes bibliotēkas pārbūve” īstenošanai

7.

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 25. oktobra saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 6. februāra saistošajos noteikumos Nr. 18-3 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2018. gadam”” izdošana

8.

Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 24. augusta lēmumā Nr. 10/15 “Jelgavas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību valdes locekļu nominācijas komisijas sastāva apstiprināšana”

9.

Dzīvokļa īpašuma Garozas ielā 24-27, Jelgavā, atsavināšana

10.

Apbūvētā zemesgabala Zileņu ielā 6, Jelgavā, atsavināšana

11.

Zemes starpgabala Lietuvas šosejā 12a, Jelgavā, atsavināšana

12.

Zemes starpgabala Mātera ielā 25b, Jelgavā, atsavināšana

13.

Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, atsavināšana

14.

Īres maksas noteikšana pašvaldības īpašumā esošajās dzīvojamās telpās

15.

J. L. iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas piedziņu bezstrīda kārtībā

16.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas bērnu sociālās aprūpes centrs” likvidācija

17.

Informācija