Komiteju sēdes

Šajā sadaļā ir pieejamas Jelgavas pilsētas domes komiteju darba kārtības.


Tekošā mēneša komiteju darba kārtības tiek ievietotas to norises nedēļā un ir apskatāmas līdz attiecīgā gada beigām filtrējot pēc konkrēta datuma un laika.

 

Komitejas jūnijā:

 

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde- 11. jūnijā pulksten 15.00.

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas sēde- 12. jūnijā pulksten 9.00.

 

Finanšu komitejas sēde- 12. jūnijā pulksten 13.00.

 

Komiteju kopīgā sēde- 12. jūnijā pulksten 13.30.

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde- 25. jūnijā pulksten 16.00.

 

Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde - 25.jūnijā pulksten 16

Nr.

p.k.

Jautājuma nosaukums

1.

Grozījums Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas 2019.gada 19.marta lēmuma Nr.4/7 “Dabas resursu nodokļa ieņēmumu izlietojums 2019.gadam” pielikumā

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde- 11. jūnijā pulksten 15.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 1.internātpamatskola – attīstības centrs” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas 2.internātpamatskola” nosaukuma maiņa un nolikuma apstiprināšana
3. Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes “Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija” nolikumā
4. Informācija

 

Sociālo lietu un veselības aizsardzības komiteja 12. jūnijā pulksten 9.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Dalība projektā “TOY spēļu centri bibliotēkas”
2. Ž.K. iesnieguma izskatīšana
3. Informācija

 

Finanšu komiteja 12. jūnijā pulksten 13.00

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Projekta „Saules ceļš” iesnieguma iesniegšana
2. Projekta „Bezatkritumu (Zero Waste) tūrisma attīstība” iesnieguma iesniegšana
3. SIA “Jelgavas ūdens” īpašumu pārņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā
4. Starpgabala statusa noteikšana zemes vienībām
5. Apbūvēta zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 23, Jelgavā, atsavināšana
6. Apbūvēta zemesgabala Smilšu ielā 38, Jelgavā, atsavināšana
7. Apbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 18, Jelgavā, atsavināšana
8. Zemes starpgabala Garozas ielā 61B, Jelgavā, atsavināšana
9. Zemes starpgabala Spāru ielā 29A, Jelgavā, atsavināšana
10. Neapbūvēta zemesgabala Viskaļu ielā 76, Jelgavā, izsoles rezultātu apstiprināšana
11. Informācija

 

Komiteju kopīgā sēde- 12. jūnijā pulksten 13.30

Nr.p.k. Lēmuma nosaukums
1. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 20.jūnija saistošo noteikumu Nr.____ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.19-5 “Jelgavas pilsētas pašvaldības budžets 2019.gadam”” izdošana
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada publiskā pārskata apstiprināšana
3. Informācija