Augošu koku koksnes kopējā krāja 846,99 m3, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma „Siliņu–Viskaļu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā, pārdošana izsolē

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Pilsētsaimniecība” (turpmāk – JPPI “Pilsētsaimniecība”) pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.

 1. 1.      Izsoles priekšmets: augošu koku koksnes kopējā krāja 846,99 m3, kas atrodas Jelgavas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma „Siliņu–Viskaļu mežs” sastāvā esošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 09000290542.
 2. 2.      Izsole notiks 2017.gada 14.decembrī plkst.10.00 Jelgavā, Pulkveža O. Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.
  1. 3.      Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
  2. 4.      Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI „Pilsētsaimniecība” Pulkveža O.Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6.kabinetā vai mājas lapā www.jelgava.lv sadaļā „Sludinājumi” un www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā „Iepirkumi un izsoles”.
  3. 5.      Izsoles priekšmetu dabā var apskatīt līdz 2017.gada 11.decembrim, iepriekš sazinoties ar mežzini Mārtiņu Krūmiņu, tālrunis 29339162.
  4. 6.      Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks: reģistrētajam dalībniekam piedāvājums jāiesniedz 2017.gada 14.decembrī plkst.10.00 JPPI „Pilsētsaimniecība”, Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 14.kabinetā.
  5. 7.      Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 15300,00 euro.
  6. 8.      Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība: izsoles nodrošinājums 1530,00 euro, kas jāsamaksā pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI „Pilsētsaimniecība”– AS SEB banka, konts LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi „Augošu koku cirsmas izsoles nodrošinājums”.
  7. 9.      Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
   1. Nolikums
   2. Pielikums
   3. Pielikums