Izsole nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.6 (17,84 m2 platībā) Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

Sludinājuma publicēšanas datums: 1.09.2017

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 11.09.2017 (dd/mm/gggg) Laiks:10:00

Sludinājums par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.6 , 17,84 m2 platībā, Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Akadēmijas ielā 2

KADASTRA NR.

 

 

IZMANTOŠANAS VEIDS

garāžai

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

1,64  EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Rakstiska pirmā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2017. gada 11.septembrim plkst. 10.00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE ( VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

Nomniekam ir pienākums 7 ( septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

 

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Piedāvājumi iesniedzami vai nosūtāmi :

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgavā, LV 3007, uz aploksnes norādot izsoles nosaukumu un identifikācijas Nr.

 

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts viktorija.pencura@jnip.lv ;

 

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv .

 

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

 

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss 63012173

 

Pievienotie faili:

Nolikums (pdf) - 604.84 KB

Pielikums Nr.1 (doc) - 32.00 KB

Rezultāti 11.09.2017.