Nomas tiesību izsole birojam Nr.1(12) 58,4 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

APSTIPRINĀTS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Nekustamā īpašuma

iznomāšanas komisijas

 2017.gada 18.oktobra sēdē

(protokols Nr.1)

 

Sludinājums

 par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā veikalam, birojam Nr.001 (12)

58,4 m2 platībā

Jelgavā, Svētes ielā 8

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2017-29

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Svētes ielā 8 Nr.001 (12)

KADASTRA NR.

09000010043

 

IZMANTOŠANAS VEIDS

Veikalam, birojam.

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

4,19  EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Rakstiska pirmā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2017. gada 27.oktobrim plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE ( VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.28657576.

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

Nomniekam ir pienākums 7 ( septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

 

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Nolikums

Pielikums

Rezultāti