Nomas tiesību izsole garāžai Nr.2 16,96 m2 platībā Jelgavā, Raiņa ielā 17

APSTIPRINĀTS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Nekustamā īpašuma

iznomāšanas komisijas

 2017.gada 20.septembra sēdē

(protokols Nr.1)

 

Sludinājums

 par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā garāžai Nr.002

16,96 m2 platībā

Jelgavā, Raiņa ielā 17

ID Nr. SIA “JNĪP”-IZS-2017-19

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Raiņa ielā 17, garāža Nr.002

KADASTRA NR.

 

 

IZMANTOŠANAS VEIDS

garāžai

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

1,01  EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Rakstiska pirmā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2017. gada 28.septembrim plkst. 11.00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE ( VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29212708.

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

Nomniekam ir pienākums 7 ( septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

 

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Nolikums

Pielikums

Rezultāts