Nomas tiesību izsole nedzīvojamām telpām Nr.001, 32,70 m2 platībā Jelgavā,Dobeles ielā 62a

Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 001 , 32,70 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390).

 

Izmantošanas veids: komercdarbībai – biroja vajadzībām, pakalpojumu sniegšanai.

 

Izsoles nosacītā nomas maksa: 1,57 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

Izsoles solis: 0.10 Eur /m2

 

Iznomāšanas termiņš: līdz 5 gadiem.

 

Izsoles veids: rakstiska pirmā izsole.

 

Iznomātājs: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

Pieteikumus jāiesniedz līdz 2017.gada 13.septembrim, pulksten 10. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā.

 

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.

 

Nomniekam ir pienākums 7 ( septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Izsoles nolikums

Pielikums

Izsoles rezultāti 13.09.2017.