Nomas tiesību izsole nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamām telpām Nr. 008 (3) 15,3 m2 platībā Jelgavā, Dobeles ielā 62a

APSTIPRINĀTS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

Nekustamā īpašuma

iznomāšanas komisijas

 2017.gada 4.decembra sēdē

(protokols Nr.1)

 

 

Sludinājums

 par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai –

 nedzīvojamām telpām Nr. 008 (3)  15,3 m2 platībā

Jelgavā,Dobeles ielā 62a (būves kadastra apzīmējums 09000040390)

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Dobeles ielā 62a, telpas Nr. 008 (3)

 

KADASTRA NR.

Būve ar kadastra Nr. 09000040390

 

IZMANTOŠANAS VEIDS

Komercdarbībai – noliktavai, pakalpojumu sniegšanai.

 

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

1.66  EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Rakstiska atkārtota izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2017. gada 12.decembrim plkst. 10.00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE ( VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” namu pārzini Aivaru Žukovski, tālr. 29339125.

 

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

Nomniekam ir pienākums 7 ( septiņu) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu paziņošanas noslēgt nomas līgumu par pieteikumā norādīto nomas maksu ar SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Nolikums

Pielikums
Rezultāti