Nomas tiesību izsoles nekustamā īpašuma daļai - nedzīvojamā telpā Nr.002 131,5 m2 platībā Jelgavā, Pasta ielā 26 rezultāti

Rezultātu publicēšanas datums: 2.03.2018

Papildināts : 13.03.2018

Priekšmets – izsole.


Izsoles nosaukums: „Jelgavā, Pasta ielā 26, nedzīvojamās telpas Nr.002 ar kopējo platību 131,50m2

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-2

 

Iesniegti 5 piedāvājumi:

1)    Pretendenta nosaukums: SIA “Get Dress”
1.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 28/02/2018 – 10:55
1.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,15
1.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
1.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: jā


2)    Pretendenta nosaukums: SIA “Renzo”
2.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 28/02/2018 – 16:15
2.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,95
2.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
2.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē3)    Pretendenta nosaukums: SIA “Officium”
3.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 1/03/2018 – 8:45
3.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,35
3.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
3.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē


4)    Pretendenta nosaukums: Aļina Bāriņa
4.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 1/03/2018 – 9:30
4.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 5,15
4.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
4.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē


5)    Pretendenta nosaukums: Aivars Rimgailis
5.1    Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 1/03/2018 – 9:35
5.2    Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 3,35
5.3    Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
5.4    Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
5.5    Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu izslēgt pretendentu no dalības rakstiskā izsolē un nomas pieteikumu neizskatīt.

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Aļina Bāriņa ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 5,15;

 

Pretendentam tiek piedāvāts slēgt nomas tiesības līgumu uz 5 gadiem, 7 dienu laikā no paziņošanas brīža pa e-pastu.

 

Papildināts 13.03.2018


Saskaņa ar MK noteikumiem Nr. 515 p.38 un rakstiskas izsoles Nolikuma p. 7.13 un p.7.14 par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Officium” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,35;

 

Pretendents, atbildi uz uzaicinājumu sniedz divu nedēļu laikā no paziņošanas brīža.

 

Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur to darbību.

Kontakti:

Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas priekšsēdētāja- tehniskā direktora palīgs Viktorija Penčura, tālr. 63012010, e-pasts viktorija.pencura@jnip.lv ; Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas locekle- klientu apkalpošanas daļas vadītāja Anžela Mizūne , tālr. 63083380; e- pasts klienti@jnip.lv .

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts: info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss 63012173