Teritorijas plānojuma publiskās apspriešanas sēde, 07.09.2017. plkst.17.00

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 86.punktu, tiek rīkota publiskās apspriešanas sanāksme par saņemtiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem Jelgavas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam grozījumu pirmo redakciju, kas notiks 07.09.2017. plkst.17.00 Jelgavas pilsētas domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā konferenču zālē.