Zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā, apbūves tiesības

 1. 1. Vispārīgais jautājums

Šie izsoles noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikts apbūves tiesīgais uz Jelgavas pilsētas pašvaldībai (turpmāk - Pašvaldība) piederoša zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā (situācijas plāna skice 1.pielikumā).

 

 1. 2. Zemesgabala raksturojums

2.1. Zemesgabals 39930 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 09000290605 Aku ceļā 7, Jelgavā  (turpmāk - Zemesgabals).

2.2. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017.gada 23.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.17-23 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu un grafiskās daļas apstiprināšana” Zemes gabala atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūve.

2.3. Zemesgabals reģistrēts Jelgavas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000208719 ar kadastra Nr.09000290605 uz Pašvaldības vārda.

2.4. Uz Zemes gabala atrodas zemes īpašniekam nepiederoša būve (kadastra apzīmējums 09000290605008, būves īpašnieks SIA “Jelgavas Ūdens”, būve-sūkņu stacija virs aiztamponētā artēziskā urbuma).

 

 1. 3.    Izsoles rīkotājs un mērķis

3.1. Izsoli rīko Jelgavas pilsētas domes Izsoles komisija (turpmāk-Komisija) atbilstoši Noteikumiem, izsoles gaitu protokolē Komisijas sekretārs, izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

3.2. Izsoles mērķis ir noteikt apbūves tiesīgo, kurš piedāvā  augstāko vienreizējo maksu par apbūves tiesības piešķiršanu. 

 

 1. 4.    Izsoles objekts un apbūves tiesības nosacījumi

4.1. Tiek izsolīta Zemesgabala apbūves tiesība labiekārtojuma infrastruktūras fizisko aktivitāšu veikšanai un atklātas autostāvvietas objekta un tā funkcionēšanai nepieciešamo inženierbūvju izbūvei (turpmāk – Objekts).

4.2. Objekta būvniecība jāuzsāk ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

4.3. Apbūves tiesība tiek piešķirta uz 10 gadiem no apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšanas dienas.

4.4. Apbūves tiesību nedrīkst atsavināt, kā arī apgrūtināt ar lietu tiesībām.

4.5. Apbūves tiesīgā noteikšanas veids - rakstiska izsole.   

4.6. Izsoles nosacītā cena - vienreizēja maksa par Zemesgabala apbūves tiesības piešķiršanu 1850 euro (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit euro). Izsoles pretendentu piedāvātā apbūves tiesības vienreizēja maksa nedrīkst būt vienāda vai mazāka par nosacīto cenu.

4.7. Izsoles reģistrācijas maksa 50 euro (piecdesmit euro).

4.8. Papildus vienreizējai maksai izsoles uzvarētājs maksā ikgadēju maksu par Zemesgabala lietošanu - 1,5 % gadā no Zemesgabala kadastrālās vērtības, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos un tieši ar Zemesgabalu un Objektu saistītos nodokļus, nodevas un citus maksājumus.

4.9. Apbūves tiesību būvēt un lietot Objektu iegūs izsoles dalībnieks, kurš piedāvās augstāko vienreizējo maksu par apbūves tiesības piešķiršanu un atbildīs visām Noteikumu prasībām.

4.10. Pēc Noteikumu apstiprināšanas Pašvaldība ne vēlāk kā četras nedēļas pirms izsoles publicē sludinājumu par Zemesgabala apbūves tiesības izsoli oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā “Jelgavas Vēstnesis”, kā arī ievieto sludinājumu Pašvaldības tīmekļa vietnē www.jelgava.lv.

 

 1. 5. Pieteikšanās termiņš

Izsoles pretendents vai viņa pilnvarotā persona uz apbūves tiesības izsoli var pieteikties līdz 2019.gada 11.aprīlim plkst.1300.

 

 1. 8.  Informācijas publicēšanas kārtība un objekta apskate

8.1. Izsoles pretendenti ar Noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, 131.kab., Lielajā ielā 11, Jelgavā, pirmdienās no plkst. 0800 līdz 1900, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 0800 līdz 1700, piektdienās no plkst. 0800 līdz 1430.

8.2. Izsoles pretendentam Noteikumi un visi saistītie dokumenti ir pieejami tīmekļa vietnē www.jelgava.lv sadaļā “Pašvaldība”.

8.3. Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par izsoli – Ainārs Buse, tālrunis: 63005559, e-pasts: Ainars.Buse@dome.jelgava.lv.

8.4.  Zemesgabals ir brīvi pieejams apskatei.

 

 1. 9.    Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta

9.1. Izsoles pretendentam piedāvājums jāiesniedz līdz 2019.gada 11.aprīļa plkst.1300, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.kabinetā.

9.2. Piedāvājumus atvērs Jelgavas pilsētas domes konferenču zālē Jelgavā, Lielajā ielā 11, uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 9.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā.

9.4. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to piereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ izsoles pretendentam.

 

 1. 10. Iesniedzamie dokumenti dalībai izsolē

10.1. Piedāvājumā iesniedz šādus dokumentus:

10.1.1. pieteikumu izsolei (2.pielikums);

10.1.2. finanšu piedāvājumu (3.pielikums);

10.1.3. ja piedāvājumu parakstīs persona, kurai Uzņēmumu reģistrā nav norādītas pretendenta pārstāvības tiesības, jāpievieno attiecīgs pilnvarojums;

10.1.4. perspektīvā Objekta izvietojuma vizualizācija;

10.1.5. dokumenta kopiju, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu, kuru ieskaita AS “SEB banka” kontā Nr. LV96UNLA0008001130601 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Finanšu nodaļai, kā iemaksas mērķi norādot “Reģistrācijas maksa par zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā, apbūves tiesības izsoli” (par maksājuma veikšanas dienu tiek uzskatīts datums, kurā izsoles dalībnieks ir iesniedzis kredītiestādē attiecīgu maksājuma uzdevumu (kredītiestādes atzīme)).

10.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti drīkst būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā, kas apstiprināts saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.

10.3.  Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt rakstītam lapu skaitam, pretendenta zīmoga nospiedumam (ja tādu lieto) un tās personas parakstam, kura paraksta pieteikumu.

10.4. Papildinformācija par būvējamo objektu – bukleti, brošūras – var tikt iesniegti neiesietā veidā.

10.5. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu šajā izsolē.

10.6. Izsoles pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija.

10.7.  Piedāvājuma oriģināls un kopija jāievieto slēgtā iesaiņojumā. Uz iesaiņojuma jānorāda “Zemesgabala Aku ceļā 7, Jelgavā, apbūves tiesības izsole”, izsoles pretendenta vārds, uzvārds, nosaukums, adrese, uzraksts “Neatvērt līdz 2019.gada 11.aprīļa plkst.1300”.

10.8. Izvērtētie piedāvājumi pretendentiem atpakaļ netiek atdoti.

10.9. Ziņas par pretendentiem un to skaitu netiek izpaustas līdz izsoles sākumam.

 

 1. 11.  Prasības izsoles pretendentam

11.1. Izsolē var piedalīties fiziskas un juridiskas personas.

11.2. Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu.

11.3. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta) nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro).

11.4. Pretendentus, kuri nav izpildījuši Noteikumu 10. un 11. punkta prasības, neiekļauj izsoles dalībnieku sarakstā un tie nepiedalās izsolē.

11.5. Komisija ir tiesīga pārbaudīt pretendentu dokumentos sniegto ziņu patiesumu un, ja tiek atklāts, ka pretendents ir sniedzis nepatiesas ziņas, viņu svītro no izsoles dalībnieku saraksta un nepieļauj viņa dalību izsolē.

 

 1. 12.  Izsoles norise

12.1. Piedāvājumu atvēršana notiks pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2019.gada 11.aprīlī plkst.1315 Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207.telpā. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta un tos atver iesniegšanas secībā.

12.2. Izsoli vada Komisijas priekšsēdētājs.

12.3. Komisijas priekšsēdētājs paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta un sākusies izsole.

12.4. Norādītajā rakstiskas izsoles stundā izsoles rīkotājs pārbauda tās dienas pastu un noskaidro, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir iesnieguši piedāvājumus. Ja 15 minūšu laikā piedāvājumi netiek saņemti, klātesošajiem paziņo, ka piedāvājumu pieņemšana ir pabeigta. Pēc šā paziņojuma vairs netiek pieņemti ne personiski iesniegtie, ne arī pa pastu atsūtītie piedāvājumi. Komisija izsoles dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.

12.5. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles rīkotājs no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto apbūves tiesības vienreizējās maksas sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko apbūves tiesības vienreizējo maksu un personu, kas to nosolījusi – izsoles uzvarētāju. Par to tiek sastādīts protokols.

12.6. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles rīkotājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus finanšu piedāvājumus (3.pielikums) no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.

12.7. Ja uz Zemesgabala apbūves tiesību pretendē tikai viens izsoles dalībnieks, apbūves tiesību iegūst šis vienīgais izsoles dalībnieks, ja viņa piedāvājums atbilst visām Noteikumu prasībām.

 

 1. 13.  Apbūves tiesības piešķiršanas līguma noslēgšana un citi noteikumi

13.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas izsoles uzvarētājam ar Pašvaldību ir jānoslēdz apbūves tiesības piešķiršanas līgums un viena mēneša laikā jāstājas nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju uzskaitē.  

13.2. Izsoles uzvarētājam viņa piedāvāto apbūves tiesības vienreizējo maksu jāsamaksā Pašvaldībai ne vēlāk kā 30 dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas.

13.3. Gadījumā, ja līgums par apbūves tiesības piešķiršanu netiek noslēgts, apbūves tiesību tiks piedāvāts iegūt izsoles dalībniekam, kurš ir piedāvājis nākošo augstāko apbūves tiesības vienreizējo maksu un kura piedāvājums atbilst visām Noteikumu prasībām.

13.4. Nākamais izsoles dalībnieks savu piekrišanu līguma par apbūves tiesības piešķiršanu slēgšanai dod 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja izsoles dalībnieks piekrīt slēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu par paša nosolīto augstāko apbūves tiesības vienreizējo maksu, tas jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā.

13.5. Gadījumā, ja līgums par apbūves tiesības piešķiršanu netiek noslēgts, izsole tiek atzīta par nenotikušu.

13.6. Pašvaldība ar saviem finanšu līdzekļiem nepiedalās Objektam nepieciešamās infrastruktūras (komunikāciju) izbūvē.

 

 1. 14.  Komisijas tiesības un pienākumi

14.1. Komisija, pildot savus pienākumus, ir tiesīga pieaicināt ekspertus un pieprasīt izsoles dalībniekam iesniegt precizējošu informāciju.

14.2. Komisija ir tiesīga pārtraukt izsoli jebkurā brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums.

14.3. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.

14.4. Komisija pieņem lēmumu par izsoles rezultātu, Jelgavas pilsētas dome apstiprina izsoles rezultātu.

14.5. Strīdus, kas radušies sakarā ar šīs izsoles Noteikumu piemērošanu, izšķir Jelgavas pilsētas dome.

14.6. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu viena mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 Izsoles noteikumi