Arhīvs

Detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā, 1.redakcijas publiskā apspriešana

Jelgavas pilsētas domes administrācija informē, ka 2017.gada 3.oktobrī ir pieņemts lēmums Nr.2-26.3/8220 nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai detālplānojuma projektu nekustamajiem īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11, Jelgavā.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 13.10.2017.-10.11.2017.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 30.10.2017. plkst.17.00 Jelgavas pilsētas domes konferenču zālē, Lielajā ielā 11, un sanāksme par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem notiks 13.11.2017. plkst.17.00 Jelgavas pilsētas domes konferenču zālē, Lielajā ielā 11.

Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā, teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), kā arī klātienē Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, 131.kab. pirmdienās no 8.00-19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8.00-17.00, piektdienās no 8.00-14.00.

Atsauksmes un priekšlikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt rakstiski Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, 131.kab., vai elektroniski, sūtot uz e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA “EO invest”

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Arhitektūra un Vide”

 

Detālplānojuma īpašumiem Neretas ielā 1, Rubeņu ceļā 2 un Neretas ielā 11 1.redakcijas dokumenti

 

 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Paskaidrojuma raksts 

Ģenerālplāns

Aizsargjoslas

Transporta organizācijas shēma

Koku inventarizācija