Atļaujas, licences

Transporta speciālās atļaujas (licences), licenču kartītes un apliecinājumi   
 
Par Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi
Saskaņā ar Latvijas Republikas Autopārvadājuma likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu, Ministru kabineta 27.05.2008 noteikumu Nr.380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem” 2.6. punktu un Jelgavas domes 24.04.2008. lēmumu Nr.5/32 „Par Jelgavas pilsētas vieglo taksometru atšķirības zīmi un tās izvietojuma noteikšanu”, vieglajam taksometram jābūt aprīkotam ar taksometru atšķirības zīmi. Par šo noteikumu neievērošanu iestājas administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksu.

Taksometru atšķirības zīmi pārvadātājs pēc parauga, kas ievietots portālā www.jelgava.lv pasūta pats.
Taksometru virsbūves zīme eiro.jpg
 
Speciālu atļauju (licenču) izsniegšana pasažieru komercpārvadājumiem Jelgavas pilsētā
Kontaktinformācija:
Ināra Pudele, tālr. 63005573

Nepieciešamie dokumenti:
 
Speciālās atļaujas (licences) saņemšana par tiesībām veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo taksometru Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā:

Pašvaldība 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Speciālo atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumiem izsniedz uz pieteikumā pieprasīto termiņu, bet ne ilgāk kā uz 5 (pieciem) gadiem.

Licences kartītes izsniegšana par tiesībām veikt pasažieru komercpārvadājumus ar vieglo taksometru Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā:

Pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences kartītes izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.

Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās apskates termiņa beigām, nepārsniedzot speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem derīguma termiņu vai līguma par tiesībām lietot transportlīdzekli darbības termiņu, ja transportlīdzeklis tiek nomāts.

Licences kartīte tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.

Reģistrācija Ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu reģistrā taksometru numura zīmes saņemšanai
 
Interešu un pieaugušo neformālā izglītība 
 
Licences izsniegšana interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

Pašvaldība 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata dokumentus un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt. Nepieciešamības gadījumā pašvaldībai ir tiesības pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu.

Licenci izsniedz uz pieprasītāja pieteikumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 3 (trim) gadiem.
 
Ielu tirdzniecība 
 
Kur ielu tirdzniecībai saņemt izziņu par zemes piederību vai lietošanu?
Ielu tirdzniecība Jelgavas pilsētā iespējama ar pašvaldību saskaņotās ielu tirdzniecības vietās (dokumentus iesniedz pašvaldībā) un pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās (dokumentus iesniedz JPPI „Pilsētsaimniecība”).

Atļauja ielu tirdzniecībai publiskā vietā
Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā

Pašvaldība 5 (piecu) dienu laikā izskata dokumentus un izsniedz Atļauju tirdzniecībai publiskā vietā.

Tirdzniecība pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās
 
Jelgavas pilsētā noteiktās egļu tirdzniecības vietas
(dokumentus iesniedz JPPI „Pilsētsaimniecība”)

Jelgavas pilsētas pašvaldība piedāvā juridiskām personām, fiziskām personām un saimnieciskās darbības veicējiem tirgot egles pilsētas teritorijā sekojošās vietās:
  • Lielā iela 8 - 2 vietas;
  • Pērnavas iela (auto stāvlaukuma teritorijā) - 4 vietas;
  • Raiņa iela 26 - 2 vietas;
  • Mātera iela 25D  (autoostas teritorija) - 4 vietas;
  • Lielās ielas un Krišjāņa Barona ielas krustojums – 2 vietas.

Tirdzniecības vietu shēmas skatīt pievienotajā failā:
 

Saldējuma tirdzniecības kārtība
(dokumentus iesniedz JPPI „Pilsētsaimniecība”)
 
Jelgavas pilsētā noteiktas šādas saldējuma tirdzniecības vietas:
Atrašanās vieta Izvietojuma shēma
Raiņa parkā
Raina_parks.jpeg
Ozolskvērā
Ozolskvers.jpeg
Autoostas skvērā
Autoosta.jpeg
Stacijas parkā
Stacijas_parks.jpeg
Hercoga Jēkaba laukumā
Hercoga_laukums.jpeg
Pērnavas ielā pie stāvlaukuma
Prnavas_iela.jpeg
Atļaujas saņemšana vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā
 
Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Jelgavas pilsētā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz trim kalendārajiem gadiem.
Vairāk ŠEIT.
 
Kontaktinformācija:
Ināra Pudele
Tālrunis 63005573
E-pasts: Inara.Pudele@dome.jelgava.lv