Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:17
Komiteju sēdes 2012.gada februārī *
Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde 14.februārī plkst.15:00
Nr. p.k. Jautājuma nosaukums
1.JD
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas Zinātniskā bibliotēka” nolikumu jaunās redakcijas apstiprināšana
2.JD
Grozījumi Jelgavas pilsētas domes 25.02.2010. lēmumā Nr.4/3 „Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas Zinātniskā bibliotēka” maksas pakalpojumu un lietošanas noteikumu apstiprināšana”
3.KK
Jelgavas pilsētas domes Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Šauļu un Jelgavas pilsētu pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
4.KK
Jelgavas pilsētas domes Latvijas- Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Radošo industriju attīstība Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
5.KK
Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta „Izglītības iestāžu informatizācija Jelgavas pilsētā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
6.KK
Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu vidusskolā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
7.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes „Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
8.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pašvaldības iestāžu centralizētā grāmatvedība” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
9.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Ģ.Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
10.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Zemgales INFO” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
11.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas Zinātniskā bibliotēka” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
12.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
13.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Kultūra” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
14.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta servisa centrs” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
15.KK
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas izglītības pārvalde” un tās pārraudzībā esošo izglītības iestāžu pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu tāmju 2012.gadam apstiprināšanu
16.
INFORMĀCIJA
Tautsaimniecības attīstības un pilsētvides komitejas sēde 14.februārī plkst. 16:30
Nr.p.k. Jautājuma nosaukums
1.
Laboratorijas ēkas (kadastra apzīmējums 09000230012015) Meiju ceļā 66,Jelgavā nojaukšana
2.
Nekustamo īpašumu pārņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā
3.
Stārķu ielas posma ielas sarkano līniju koriģēšana
4.TK
Dabas resursu nodokļa izlietojums
5.TK
Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta ”Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana” pamatbudžeta resursu(ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012. gadam apstiprināšana
6. TK
Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta „Pasta salas labiekārtošana un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana Jelgavā” pamatbudžeta resursu ( ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012, gadam apstiprināšana
7. TK
Jelgavas pilsētas domes ESF projekta „Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana”pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
8.TK
Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta ”Energoefektīva un saskaņota darbība pilsētas attīstībā” pamatbudžeta resursu
(ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012. gadam apstiprināšana
9..TK
Jelgavas pilsētas domes projekta „Jelgavas pilsētas pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu sagatavošanā un īstenošanā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012 gadam apstiprināšana
10.TK
Jelgavas pilsētas domes ERAF projekta ”Hidraulisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai Ķalnciema ceļa-Loka maģistrāles rajonā Jelgavā” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes2012. gadam apstiprināšana
11.TK
Jelgavas pilsētas domes projekta ”Zinātnes un ražošanas sadarbības veidošana Jelgavā un Šauļos” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012. gadam apstiprināšana
12.TK
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Pilsētsaimniecība” precizēto ieņēmumu un izdevumu tāmju apstiprināšana
Sociālo lietu un veselības aizsardzīibas komitejas sēde 15.februārī plkst. 9:00
Nr.p.k. Izskatāmais jautājums
1.
Jelgavas pilsētas domes ESF projekta „Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmskolas vai skolas vecuma bērniem” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
2.
Jelgavas pilsētas bāriņtiesas pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes apstiprināšana 2012.gadam
3.
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas sociālo lietu pārvalde” un tās pārraudzībā esošo iestāžu pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju apstiprināšana 2012.gadam
4.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.89 „Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi”” apstiprināšana
5.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2007.gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.148 „Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā”” apstiprināšana
6.
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006.gada 23.marta saistošajos noteikumos Nr.119 „Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm”” apstiprināšana
7.
Agra Švarcbaha iesnieguma izskatīšana
8.
Atteikums noslēgt pašvaldības dzīvojamās telpas īres līgumu ar Ivetu Hofmani
9.
Atteikums mantiskā zaudējuma un morālā kaitējuma atlīdzināšanai
10.
Danas Geibas iesnieguma izskatīšana
11.
Ivetas Poles iesnieguma izskatīšana
12.
Kustamās mantas pārņemšana Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā
Finanšu komitejas sēde 15.februārī plkst. 15:00
Nr. p.k. Jautājuma nosaukums
1. FK
Jelgavas pilsētas domes administrācijas pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmju 2012.gadam apstiprināšana
2. FK
Jelgavas pilsētas domes ESF projekta ”Speciālistu piesaiste Jelgavas pilsētas domes administratīvās kapacitātes paaugstināšanai” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
3. FK
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāmes 2012.gadam apstiprināšana
4.  
Bezcerīgā debitora parāda izslēgšana no Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras „Zemgales INFO” bilances
5. FK
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja komandējums


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs