Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:23
Dzīvesvietas deklarēšana *
Pakalpojuma nosaukums Dzīvesvietas deklarēšana
Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas domes administrācija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums Reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aktualizāciju, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī iekļaušanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Iedzīvotāju reģistrā
Pakalpojuma būtības īss apraksts Pastāvīgās dzīvesvietas maiņas gadījumā reģistrē ziņas par personas dzīvesvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un pēc pieprasījuma izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.
Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Latvijas Republikas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir legalizējuši savu uzturēšanos Latvijas Republikā
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 • Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments
  • pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa: Dzīvesvietas deklarācija
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt klātienes apmeklējuma laikā, tad 7 dienu laikā
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi Par deklarētās dzīvevsietas ziņu reģistrāciju maksājama valsts nodeva EUR 4.27 par vienu personu
Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
 • politiski represētās personas
 • reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu
 • invalīdi
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu
 • personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
 • reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
 • personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē (izziņa no nakts patversmes)
Piezīmes (par pakalpojuma saņemšanas termiņu un maksājumu, kuri saistīti ar termiņu) Nav
Administratīvais process Nav
Pārsūdzības iespējas Nav
Atgādinājums Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē
Brīdinājums Par dzīvesvietas nedeklarēšanu - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz trīssimt piecdesmit eiro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pants). Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, - uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz piecsimt eiro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.10. pants)
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte
Dzīves situācija Dzīvesvieta, dzīvesvietas deklarēšana, dzīvesvietas maiņa, izziņa par dzīvesvietu

Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātiene
akalpojuma saņemšanas veidi Klātiene
Pakalpojuma saņemšanas kanāls Klātiene
Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas dome
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsēta
Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11, Jelgava, Latvija, LV-3001
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās:
8.00-12.00 un 13.00-19.00
Otrdiena-Ceturtdiena
8.00-12.00 un 13.00-17.00
Piektdiena:
8.00-12.00 un 12.30-14.30
Tālrunis, e-pasts Klientu apkalpošanas centrs tel.: 63005522;
e-pasts
Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel. 63005503, 63005481
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai (reģistrācijas Nr. 90000049529), konti:

LV93 NDEA 0000 0845 1381 4 (Nordea Bank AB Latvijas filiāle)
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS ”SEB banka”)
LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbank”)
LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS „DnB banka”)
Pārsūdzības instance Nav


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs