Pilsēta Pašvaldība Viesiem Uzņēmējdarbība
Vārda dienas:Mirdza, Žanete, Žanna
Latviski English По-русски Teksta versija Mainīt teksta izmēru
Ceturtdiena, 23. marts
4:11
Izziņas no Iedzīvotāju reģistra *
Pakalpojuma nosaukums Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra
Pakalpojuma turētāja nosaukums Jelgavas pilsētas domes administrācija
Pakalpojuma funkcija/uzdevums Izsniegt:
1. Dzīvesvietas deklarēšanas izziņu
2. Izziņu par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā)
3. Izziņu par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu
Pakalpojuma būtības īss apraksts Pēc pieprasījuma sniedz izziņu:
1. Par personas deklarēto dzīvesvietu, ja tā reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
2. Par personas deklarētajām dzīvesvietām, norādot laika periodu, ja dzīvesvieta bija reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
3. Par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja tā bijusi reģistrēta Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas un juridiskas personas
Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Nav
Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti
 • Pase vai cits Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments
  • pilnvarotai personai jāuzrāda arī notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls)
  • likumiskam pārstāvim – pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls)
 • Dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu vai atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Veidlapa: Iesniegums izziņas saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra (37 Kb)
 
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Piecu darbdienu laikā
Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi 4,28 euro - Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (laika periodā), Izziņa par mirušas personas pēdējo dzīvesvietu ( piecu darbdienu laikā).
2,50 euro - Dzīvesvietas deklarēšanas izziņa par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem vai par  aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas deklarēto dzīvesvietu.
Personu kategorijas, kurām nodevas apmērs samazināms par 50% (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
 • politiski represētā persona
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieks
 • persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžu ģimenē ievietoti bērni)
 • aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu
Personu kategorijas, kuras ir atbrīvotas no valsts nodevas (jāuzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):
 • personas ar invaliditāti
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
 • persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu
 • persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija
 • trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona
Administratīvais process Nav
Pārsūdzības iespējas Nav
Atgādinājums  
Brīdinājums  
Pakalpojuma autentifikācijas līmenis 2-apliecinātā identitāte;
3-kvalificēti apliecinātā identitāte
Dzīves situācija Dzīvesvieta, dzīvesvietas deklarēšana, deklarētās personas, dzīvesvietas deklarēšanas izziņa, izziņa par iepriekšējo dzīvesvietu, izziņa par pēdējo dzīvesvietu


Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi:
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi Klātienē
Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātienē
Pakalpojuma saņemšanas kanāls Klātienē
Pakalpojuma sniedzējs Jelgavas pilsētas dome
Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija Jelgavas pilsēta
Pakalpojuma sniedzēja adrese Lielā iela 11, Jelgava, Latvija, LV-3001
Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās:
8.00-12.00 un 13.00-19.00
Otrdiena-Ceturtdiena
8.00-12.00 un 13.00-17.00
Piektdiena:
8.00-12.00 un 12.30-14.30
Tālrunis, e-pasts Klientu apkalpošanas centrs tel.: 63005522;
e-pasts
Dzīvesvietas deklarēšanas speciālisti tel: 63005503, 63005481
Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai Nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai (reģistrācijas Nr. 90000049529), konti:

LV93 NDEA 0000 0845 1381 4 (Nordea Bank AB Latvijas filiāle)
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1 (AS ”SEB banka”)
LV93 HABA 0551 0000 7652 5 (AS “Swedbank”)
LV37 PARX 0005 6975 7000 1 (AS "Citadele banka")
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7 (AS „DnB banka”)
 


 
www.jelgava.lv © 2002-2017, Izstrādājis SIA DatorCentrs