18 °C, 3 m/s, 79.4 %

JPD2017/116/AK

JPD2017/116/AK

(id.Nr.JPD2017/116/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu:
iepirkuma komisijas sekretāre Indra Soldāne
e-pasta adrese: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv , tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – SIA “ALFA SLS” (reģistrācijas Nr.41203028790).
Piedāvātā vienību cenu kopsumma (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 1646,00 EUR (viens tūkstotis seši simti četrdesmit seši euro un 00 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 28.novembrī.

ZIŅOJUMS (104.62 kb)