24.7 °C, 1.4 m/s, 64.2 %

JPD2017/66/AK

JPD2017/66/AK

    1. identifikācijas nr. JPD2017/66/AK
    2. Kontaktpersona: iepirkuma komisijas sekretāre Anna Rubene
    3. e-pasta adrese: anna.rubene@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005519; fakss 63005511.
 
Rezultāts:
Par konkursa uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam – piegādātāju apvienība “IBK”.
Piedāvātā cena (bez pievienotās vērtības nodokļa) ir 2 048 201,03 EUR (divi miljoni četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti viens euro un 03 centi).
Lēmums pieņemts 2017.gada 27.jūlijā.

Zinojums (119.59 kb)