-4.3 °C, 4.1 m/s, 85.8 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” izsludina konkursu par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieku izglītības jomā (amata kods 1345 04)

Sākumlapa Jelgavas izglītības pārvaldeVakancesJelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” izsludina konkursu par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieku izglītības jomā (amata kods 1345 04)
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde “Zemenīte” izsludina konkursu par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja vietnieku izglītības jomā (amata kods 1345 04)

Galvenie pienākumi:

 • sadarbībā ar vadītāju nodrošināt iestādes attīstības stratēģisko plānošanu, nosakot izglītības kvalitātes un izglītības programmas īstenošanas mērķus, kvalitatīvos un kvantitatīvos sasniedzamos rezultātus;
 • piedalīties Iestādes budžeta plānošanā un izpildē, nodrošinot nepieciešamos mācību materiālus un materiāli tehnisko nodrošinājumu mūsdienīgam, kvalitatīvam, iekļaujošam izglītības procesam;
 • plānot un pārraudzīt izglītības kvalitāti, veidojot iestādē mācīšanās organizācijas kultūru un tradīcijas, nodrošinot lietpratības pieeju pirmsskolas izglītības satura īstenošanā;
 • vadīt pirmsskolas skolotāju darbu, sekot viņu profesionālās kompetences pilnveidei, sniegt praktisko un teorētisko atbalstu skolotājiem, atbalsta personālam, skolotāju palīgiem un vecākiem;
 • nodrošināt sava un iestādes darba regulāru pašvērtēšanu, nosakot stiprās puses un attīstības vajadzības;
 • iesaistīties pilsētas pirmsskolas izglītības jomas darbā, plānot un realizēt iestādes pozitīvās pieredzes apkopošanu un popularizēšanu;
 • iesaistīties lokāla, nacionāla un starptautiska līmeņa projektos iestādes intelektuālās un materiālās kapacitātes paaugstināšanai.

 

Prasības pretendentam:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 13.punktu;
 • uz pretendentu neattiecas Izglītības likumāun Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
 • vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes vadības darbā;
 • zināšanas izglītības satura un izglītības kvalitātes jautājumos – izpratne par kompetenču pieeju mācību saturā, kompetencēs balstītu mācība satura plānošanu un īstenošanu pirmsskolā;
 • zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, valsts un pašvaldības izglītības attīstības prioritātēm;
 • spēja motivēt darbiniekus un prasme strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivētu pieteikums saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.pielikumu;
 • dzīves, darba un profesionālās pieredzes īsu aprakstu (Curriculum Vitae);
 • apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.pielikumu;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas vienā eksemplārā (ja izglītība iegūta ārvalstīs, jāpievieno dokuments par izglītības akadēmisko atzīšanu Latvijā);
 • valsts valodas prasmes apliecības kopiju iesniedz pretendenti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda.

 

Pieteikumu amatam un pievienotos dokumentus ar norādi „Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” vadītāja vietnieka izglītības jomā amata konkursam” nosūtīt elektroniski uz e-pastu zemenite@izglitiba.jelgava.lv (parakstītu ar elektronisko parakstu) vai nogādā klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Zemenīte”, Blaumaņa ielā 14, Jelgavā līdz 2023. gada 15. novembra plkst. 17.00, tālrunis uzziņām:  26598669.

 

Konkursa nolikums, pretendenta pieteikums un apliecinājums pieejami šeit.

 

Amats klasificēts ar profesijas klasifikatora kodu 1345 04, ar mēnešalgu 1306,- EUR

 

Piesakoties konkursam uz vakanto amatu, kandidāts piekrīt savu personas datu apstrādei atlases konkursa mērķim – pretendentu atlases nodrošināšanai. Personas datu apstrādes pārzinis ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldība. Personas dati tiks glabāti sešus mēnešus no konkursa rezultātu paziņošanas brīža. Papildus informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības personas datu apstrādi skatāma pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā “Personas datu apstrāde” paziņojumā datu subjektiem – personāla atlases procesa dalībniekiem (pretendentiem).