16.8 °C, 3.1 m/s, 94.6 %

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Atbalsts daudzbērnu ģimenēm

Daudzbērnu ģimene saskaņā ar 19.06.1998. Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā noteikto ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 (divdesmit četru) gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Pabalsti, atbalsts:

 • Pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē 
 • Pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai
 • Pašvaldības atbalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai skolēniem mācību gada laikā (4 braucieni dienā)
 • Pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā (ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst trīs un vairāk bērnu);
 • Pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērnu;
 • Pabalsts profesionālās ievirzes izglītības programmas mācību maksas segšanai.

Sociālie pakalpojumi:

 • Atbalsta ģimenes (personas) pakalpojums ģimenēm, kurās piedzimuši trīs vai vairāk bērni vienās dzemdībās(saistošo noteikumu 5.5-5-5.13.apakšpunkts).
 • Speciālistu konsultācijas ģimenēm ar bērniem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, audžuģimenēm, atbalsta ģimenēm, uzticības personām, kurām nepieciešams sociālais un psiholoģiskais atbalsts(saistošo noteikumu 11.1.1.apakšpunkts).
 • Psihologa konsultācijas ar JSLP sociālā darbinieka nosūtījumu(saistošo noteikumu 12.1.4.apakšpunkts).

Vairāk skatīt ŠEIT

 Nekustamā īpašuma nodoklis:

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15-2 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā ”. Skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=272320

Kontaktinformācija: Jelgavas valstspilsētas domes Klientu apkalpošanas centrs (Lielā iela 11): Tālr. 63005522

Psihosociālais atbalsts:

 • atbalsta un pašizziņas grupas vecākiem, aizbildņiem/ audžuvecākiem(vada psihologs un sociālais darbinieks);
 • izglītojošās grupas, semināri vecākiem, aizbildņiem/ audžuvecākiem

Vairāk skatīt ŠEIT

Sports:

Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu) noteikti maksas atvieglojumi 100% apmērā no dalības maksas:

 • “Jelgavas Specializētā peldēšanas skola”
 • “Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola”
 • “Jelgavas Ledus sporta skola”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.13-3 „Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. Skatīt ŠEIT

Izglītība:

Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētām daudzbērnu ģimenēm (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērnu) noteikti maksas atvieglojumi 100% apmērā no dalības maksas:

 • “Jelgavas Mākslas skola”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2013.gada 31.janvāra saistošie noteikumi Nr.13-3 „Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. Skatīt ŠEIT

Interešu izglītība:

Saskaņā ar Jelgavas valstspilsētas domes 20.12.2012 lēmumu nr. 17/9 bērnu un jauniešu centrā “Junda” no 2013. gada 1.janvāra ir 100% atcelta maksa par interešu izglītības programmu apguvi Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.

 

Pirmsskolas izglītība:

Pašvaldības iestāde „Jelgavas izglītības pārvalde” uzņem rindā pirmsskolas izglītības iestādē ārpus kārtas no rindas bērnus, kuri ir sasnieguši vecumu, no kāda uzņem iestādē, ja bērna un viena no vecākiem deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas administratīvā teritorija.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība ŠEIT

Bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam, kas apmeklē privāto bērnudārzu, pašvaldības atbalsts ir 209,16 eiro apmērā. Savukārt bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei atbalsts –  139,08 eiro apmērā. Atbalsts privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam par vienu bērnu mēnesī no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai no pašvaldības budžeta ir 120 eiro apmērā. 

Kontaktinformācija: JSLP Ģimenes atbalsta nodaļa