10.3 °C, 3.9 m/s, 85.8 %

Ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojums

Par pakalpojumu

Ģimenes asistenta pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu ģimenei (personai), kurai ar JSLP sociālā darbinieka izvērtējumu ir konstatēts sociālo prasmju trūkums bērnu audzināšanā un aprūpē, mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

 

Tiesības saņemt

Ģimenes asistenta pakalpojumu no 4 (četrām) līdz 12 (divpadsmit) stundām nedēļā ir tiesīga saņemt:

  • Ģimene, kurai ir konstatēts noteiktu sociālo prasmju trūkums;
  • Persona pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigām līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecumam, kurai ir konstatēts sociālo prasmju trūkums mājsaimniecības vadīšanā un sadzīves organizēšanā.

Ģimenes asistenta pakalpojumu no 4 (četrām) līdz 30 (trīsdesmit) stundām nedēļā ir tiesīga saņemt pilngadīga persona ar I vai II invaliditātes grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kurai individuālajā atbalsta plānā Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros ir noteikts ģimenes asistenta pakalpojums.

 

Lai saņemtu ģimenes asistenta pakalpojumu, persona iesniedz iesniegumu JSLP.

Pēc izvērtēšanas, pakalpojums tiek apmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem.