15.2 °C, 2.2 m/s, 95.2 %

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA)

Par pakalpojumu

Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionālajiem traucējumiem, atjauno vai apmāca tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas, palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs. Tā ietver individuāla sociālās rehabilitācijas plāna izveidi, izglītošanu vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, lai uzlabotu mobilitāti un patstāvīgas dzīves iemaņas.

 

Tiesības saņemt

  • personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā (no 15 gadiem līdz vecuma pensijas piešķiršanai noteiktā vecuma sasniegšanai atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”);
  • personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc darbspējas vecuma, kuras strādā;
  • politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem;
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
  • Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušām personām līdz 18 gadu vecumam;
  • personām ar prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā, ja atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas individuālajam rehabilitācijas plānam ir nepieciešams saņemt pakalpojumus.