Jelgavas 6. vidusskola

6_vsk.jpg

Adrese: Loka maģistrālē 29, Jelgavā, LV-3004
Direktors: Ilze Arbidane
e-pasta adrese: 6vsk@izglitiba.jelgava.lv 

Mājas lapa: http://www.j6vsk.lv

Kontakttālruņi

Sekretāre: 63027467

Direktors: 63020275

Direktora vietnieki izglītības jomā: 63012277

Direktora vietnieks audzināšanas darbā: 63012279

fakss 63012280

Izglītojamo skaits

1.-12.kl. 531

5 un 6 gadīgie 58

Aktīvās izglītības programmu licences

21015621 Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem
31011021 Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma
1011121 Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma
31014021 Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena mazākumtautību programma
21011111 Pamatizglītības programma
21011121 Pamatizglītības mazākumtautību programma

Interešu izglītības programmas

Tautas dejas 5,6 gadi, 1.-5.klase

Kokapstrādes darbnīca 5.-9. klase

Teātris 4.-9. klase

Jauno žurnālistu skola 4.-12. klase

Šahs 1.-12. klase

Futbols 1.-4. klase

Peldēšana 1.-5. klase

Fotografēšanas pamati 5.-11. klase

Bokss 2.-12. klase

Improvizācijas teātris 4.-7. klase

Florbols 5.-8. klase

Volejbols 8.-12. klase

Mūsdienu dejas 3.-7. klase

Tehniskā grafika 10.-12. klase