Atbalsts ģimenēm, kur vienās dzemdībās piedzimuši 3 vai vairāk bērni

Par pakalpojumu

  • Pakalpojumu var saņemt ne ilgāk kā līdz bērnu 10 (desmit) gadu vecumam.
  • Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz JSLP adresētu iesniegumu, papildus norādot vēlamo atbalsta ģimeni (personu) pakalpojuma saņemšanai.
  • Iesniegumam pievieno šādu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu):

      ✔ bērnu dzimšanas apliecības;

      ✔ aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu, kas apliecina aizbildnības                               nodibināšanas faktu.

 

  • JSLP izvērtē atbalsta ģimenes (personas) spējas un prasmes sniegt atbalsta ģimenes (personas) pakalpojumu.
  • Pakalpojumu piešķir, neizvērtējot ģimenes ienākumus.
  • JSLP sagatavo un slēdz trīspusēju līgumu (turpmāk – līgums) starp atbalsta ģimeni (personu) un pakalpojuma saņēmēju līdz 1(vienam) gadam par pakalpojuma sniegšanu, nepieciešamības gadījumā līgumu var pagarināt.
  • Pakalpojuma saņēmējam ir tiesības saņemt pakalpojumu ne vairāk kā 40 (četrdesmit) stundas mēnesī.
  • Samaksa atbalsta ģimenei (personai) tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, EUR 1,71 par vienu stundu.