Ilgstošā sociālā aprūpe

Par pakalpojumu

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam mājokli, diennakts aprūpi, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicināt bērna un ģimenes atkalapvienošanos vai alternatīvās sociālās aprūpes formas (audžuģimene, aizbildnība) saņemšanu vai adopciju un sagatavot bērnu patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

 

Tiesības saņemt

Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā no 2 (diviem) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes Jelgavas pilsētas bāriņtiesa" (turpmāk – bāriņtiesa) lēmumu par bērna ievietošanu bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.