Ilgstoša sociālā aprūpe institūcijā

Par pakalpojumu

Diennakts sociālā aprūpe ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Pakalpojumu piešķir uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas var klientiem nodrošināt arī ārstniecības personas noteikta ārstēšanas plāna izpildi. 

Maksa: saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 275 

 

Tiesības saņemt

  • pensijas vecuma personas;
  • personas ar funkcionāliem traucējumiem (1. un 2. grupas invaliditāte);
  • pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē (personas 1. un 2. grupas invaliditāti).

Pakalpojumu piešķir

Pamatojoties uz sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.