Deinstitucionalizācijas programmas sociālo pakalpojumu veidi

Deinstitucionalizācijas programmas finansētie sociālo pakalpojumu veidi:

 

  • aprūpes pakalpojums bērnam ar FT, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem FT:
  • līdz 4 (četru) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 (piecdesmit) stundas nedēļā;
  • no 5 (piecu) līdz 17 (septiņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 (desmit) stundas nedēļā;
  • atelpas brīža pakalpojums 12.1.apakšpunktā minēto bērnu likumiskajiem pārstāvjiem;
  • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā:

        ✔ bērna ar FT likumiskajiem pārstāvjiem;
        ✔ bērnam ar FT.

  • Dienas aprūpes centra pakalpojums bērnam ar FT, ja tas paredzēts individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā;
  • pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), kurai veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts individuālais atbalsta plāns:

       ✔ aprūpe mājās;
       ✔ dienas aprūpes centra pakalpojums;
       ✔ specializētās darbnīcas pakalpojums;
       ✔ grupu dzīvokļa pakalpojums;
       ✔ atelpas brīža pakalpojums;
       ✔ speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;
       ✔ atbalsta grupas un grupu nodarbību pakalpojums.