Izsoles-konkursi

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” paziņo, ka 2018.gada 1.novembrī, plkst.12:00 Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 35.kab. tiks rīkota iestādes īpašumā esošās kustamās mantas  - transportlīdzekļa MERCEDES BENZ SPRINTER 416, valsts reģistrācijas Nr. ER 4545, 2003.gada izlaidums, izsole. 

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošo soli.

Ar izsoles noteikumiem var iepazītes iestādes birojā Uzvaras ielā 8, 35.kab. darba dienās  no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00 vai lejupielādējot

Pieteikums

Noteikumi

Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties ar Edgaru Ludzīti, mob. tālr. 27068144.

Izsolāmās mantas nosacītā cena - 3500 eiro; izsoles solis – 200 eiro; nodrošinājuma apmērs - 350 eiro, kas jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu (rekvizīti: Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs”, reģ.nr. 90001167128, AS SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV44UNLA0008010130809) maksājuma mērķī norādot: „Izsolāmās mantas MERCEDES BENZ SPRINTER 416 nodrošinājums”. 

Samaksas kārtība - piedāvātā augstākā summa izsoles dalībniekam jāsamaksā 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas, saskaņā ar izsniegto rēķinu. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

Izsoles rezultāti

 

Izsoles datums: 2018.gada 1.novembrī

Izsolāmo mantu  nopirkusi SIA “RIXCO”, reģ.nr. 43603017555 par summu 3500 eiro

 

Publicēts: 07.11.2018. 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Sporta servisa centrs” izsludina “Kafejnīcas telpu sporta hallē Mātera ielā 44a, Jelgavā nomas tiesību izsoli”.

Pieteikums jāiesniedz līdz 2014.gada 16.jūlijam, plkst.15:00 pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” birojā Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2.stāvā.

Objekts tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.

Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības iestādes “Sporta servisa centrs” birojā Jelgavā, Uzvaras ielā 8, 2.stāvā darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00 un mājas lapā www.sports.jelgava.lv

Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju pr izsoli – komisijas sekretāre Elita Trukšāne, tālrunis 63027504, fakss 63027503, e-pasts Elita.Truksane@sports.jelgava.lv 

Saistītie dokumenti:

Noteikumi 

Izsoles rezultāti

Izsoles datums: 2014.gada 16.jūlijā

 

- Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva:  SIA „Alis Burg” (reģ.nr. 43603043609)

 

- Nosolītā nomas maksa: 3,00 euro (trīs euro) bez pievienotās vērtības nodokļa par 1m2 (vienu kvadrātmetru) kafejnīcas telpu sporta hallē Mātera ielā 44a, Jelgavā ar kopējo platību 45,4 m2

 

Publicēts: 17.07.2014.