Darba devēji var saņemt atbalstu bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai

06.01.2020.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus pieteikties atbalstam, ja uz nenoteiktu laiku ir nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar bezdarbnieku ar invaliditāti. Piesakoties līdz 17. janvārim, iespējams saņemt gan atbalstu darba vietas aprīkošanai cilvēkam ar invaliditāti, gan dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar šādu personu.

NVA informē, ka, ja darba devējs nodarbina bezdarbnieku ar invaliditāti, noslēdzot ar viņu darba līgumu uz nenoteiktu laiku, darba attiecību sākumposmā ir iespēja saņemt atbalstu.

Darba devējs var saņemt dotāciju personas ar invaliditāti darba vietas aprīkošanai. Dotācija tiek piešķirta atbilstoši darba devēja iesniegtajai darba vietas pielāgošanas tāmei saskaņā ar ergoterapeita atzinumu. Finansējuma apmērs ir līdz 711 eiro vienas darba vietas aprīkošanai. NVA norāda, ka darba vietu novērtē NVA izvēlēts ergoterapeits, kurš sniedz rakstisku atzinumu par darba vietas atbilstību bezdarbnieka ar invaliditāti nodarbināšanai un darba vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem.

Tāpat darba devējām ir iespēja saņemt ikmēneša dotāciju personas ar invaliditāti darba vadītājam. Dotācijas apmērs – 50 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas proporcionāli personas ar invaliditāti nostrādātajām dienām mēnesī. Atbalstu nodrošina pirmā vai pirmo divu darba tiesisko attiecību mēnešu laikā.

Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, darba devējam līdz 17. janvārim ir jāiesniedz pieteikums tajā NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā ir izveidota darba vieta personai ar invaliditāti. Pieteikums NVA jāiesniedz ne vēlāk kā viena mēneša laikā pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas ar bezdarbnieku, kuram ir invaliditāte. Detalizētāka informācija un pieteikuma veidlapa atrodama NVA mājaslapas sadaļā «Darba devējiem».

Vienlaikus ar darba devēju atbalstam var pieteikties arī nodarbinātā persona ar invaliditāti, ja darba tiesisko attiecību sākumposmā nepieciešams surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti) vai atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem), vai ergoterapeita pakalpojums darba vietas novērtēšanai. Detalizētāka informācija pieejama NVA mājaslapas sadaļā «Klientiem».

Atbalsts tiek nodrošināts aktīvā nodarbinātības pasākuma ««Pasākumi noteiktām personu grupām» bezdarbnieku ar invaliditāti nodarbināšanai uz nenoteiktu laiku»» ietvaros. Pasākums tiek finansēts no valsts speciālā budžeta līdzekļiem.

Foto: no «Jelgavas Vēstneša» arhīva

Ziņu sagatavoja:

www.jelgavasvestnesis.lv