Iedzīvotājiem turpmāk būs jāuzņemas daudz lielāka atbildība par pašu radītajiem atkritumiem

21.12.2020.

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvas Jelgavas pilsētas pašvaldība šā gada 1. aprīlī izsludināja konkursu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā. Novembra sākumā konkurss noslēdzās, un 13. novembrī tika paziņots uzvarētājs. Tas nozīmē, ka nākamā gada laikā mūsu pilsētā ne tikai mainīsies sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējs, bet daudzdzīvokļu mājās būtiski tiks mainīta arī norēķinu kārtība – turpmāk katras mājas iedzīvotājiem būs jāmaksā par reāli izvesto atkritumu daudzumu.

Kā uzsver Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka arvien lielāka atbildība par pašu radītajiem atkritumiem būs jāuzņemas iedzīvotājiem. Tā kā tuvākajos mēnešos jaunais atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums darbu pilsētā vēl nesāks, daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki aicināti izmantot šo laiku, lai sagatavotos pārmaiņām.

 

Konkursā uzvar "JKP", piedāvājot zemāku tarifu nekā spēkā esošais

 

Pašvaldības izsludinātajā konkursā par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma nodrošināšanu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā pieteicās trīs pretendenti – SIA "Eco Baltia Vide", personu apvienība "JKP" un SIA "Pilsētvides serviss". Par uzvarētāju, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus, tika pasludināta personu apvienība "JKP", kuras piedāvājums atzīts par saimnieciski izdevīgāko. Svarīgākie argumenti bija apvienības tehniskais nodrošinājums, piedāvājot pakalpojumu pilsētā realizēt ar videi draudzīgu autotransportu, kā arī piedāvātā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa – 17 eiro par kubikmetru (bez PVN), kas ir lētāk nekā šobrīd spēkā esošais tarifs pilsētā – 19,46 eiro par kubikmetru (bez PVN). Taču jāņem vērā, ka, izskatot 2021. gada budžeta projektu, novembra beigās Saeima ir atbalstījusi grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas nosaka 30 procentu pieaugumu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanu, proti, paaugstinot dabas resursu nodokļa likmi nākamgad no 50 līdz 65 eiro par tonnu. Līdz ar to no nākamā gada atkritumu apsaimniekošanas tarifs pilsētā pieaugs aptuveni par pieciem procentiem.

 

Pēc uzvarētāja paziņošanas likumā noteiktajā termiņā pašvaldība nesaņēma sūdzības par konkursa norisi, līdz ar to šobrīd tiek kārtoti dokumenti, lai ar konkursa uzvarētāju slēgtu līgumu.

 

Jāuzsver, ka personu apvienībā "JKP" ietilpst trīs uzņēmumi – SIA "Kulk", SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" un SIA "Reģionālie vides pakalpojumi". Līgums ar konkursa uzvarētāju tiks slēgts uz septiņiem gadiem, un darbu pilsētā tas sāks nākamā gada laikā.

 

Būs jānoslēdz jauni līgumi par atkritumu apsaimniekošanu

 

Tiklīdz pašvaldība noslēgs līgumu ar jauno pakalpojuma sniedzēju, tā tiks uzsākta līgumu slēgšana ar iedzīvotājiem. Konkursa nosacījumi paredz, ka līgums par atkritumu apsaimniekošanu ar jauno pakalpojuma sniedzēju jānoslēdz trīs mēnešu laikā pēc tam, kad pašvaldība ir parakstījusi līgumu ar uzņēmumu. "Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka tas ir katra atkritumu radītāja pienākums – noslēgt līgumu ar konkursā uzvarējušo pakalpojuma sniedzēju. Tāpat likums paredz, ka Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā līgumu par atkritumu apsaimniekošanu drīkst slēgt tikai ar to uzņēmumu, kurš konkursa kārtībā ir ieguvis tiesības sniegt šādu pakalpojumu pilsētā. Līdz ar to nākamgad jauns līgums būs jāslēdz katram atkritumu radītājam pilsētā – gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem, gan privātmāju īpašniekiem, gan juridiskām personām," skaidro I.Škutāne.

 

Līgumu slēgšanas process sāksies nākamajā gadā, un par kārtību, kā tas notiks, pašvaldība iedzīvotājus un juridiskas personas informēs.

 

Savukārt līdz tam atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pilsētā sniegs līdzšinējais uzņēmums "Jelgavas komunālie pakalpojumi".

 

Norēķinu kārtība visiem vienāda – rēķins par reāli radīto atkritumu apjomu

 

Šobrīd pilsētā tikai daļa iedzīvotāju maksā par reāli radīto atkritumu apjomu – vairākums daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju šobrīd maksā konstantu summu mēnesī, kas aprēķināta, ņemot vērā vidējo gadā viena iedzīvotāja saražoto atkritumu apjomu un spēkā esošo tarifu. Taču, mainoties atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzējam, nākamajā gadā, kā to nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums, gan fiziskām, gan juridiskām personām būs jānorēķinās pēc faktiski radīto atkritumu apjoma mēnesī. Praktiski tas nozīmē, ka arī katrai daudzdzīvokļu mājai būs jānosaka, cik daudz un kāda tilpuma atkritumu konteineri tai nepieciešami, cik bieži tie piepildās un cik bieži jāizved. Par reāli izvesto atkritumu daudzumu konkrētai mājai reizi mēnesī arī tiks izrakstīts rēķins. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums nosaka, ka šo rēķinu var sadalīt atbilstoši dzīvojamā mājā esošo telpu skaitam; atbilstoši katram dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās domājamās daļas apmēram; atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam; atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

 

atkritumi_2.jpg

 

Tāpat dzīvokļu īpašniekiem kopīgi būs jālemj, kādā veidā slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju – to var slēgt pilnvarotā persona, kas var būt arī mājas pārvaldnieks. Tādā gadījumā katras mājas rēķinu par atkritumu apsaimniekošanu saņems dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, kas savukārt sagatavos atsevišķus rēķinus katram daudzdzīvokļu mājas dzīvoklim atbilstoši aprēķina metodikai. Būtiski uzsvērt, ka rēķinu sagatavošana, izsūtīšana un grāmatvedības uzskaite ir papildu darbs, kas prasa gan darbaspēka, gan finanšu resursus, tāpēc iedzīvotājiem jārēķinās, ka jebkura pilnvarotā persona, kas nodarbosies ar rēķina sagatavošanu iedzīvotājiem, par to iekasēs noteiktu maksu.

 

Līdz ar jauno kārtību mēneša maksājums par atkritumu apsaimniekošanu mainīsies, un atkarībā no mājas iedzīvotāju radīto atkritumu daudzuma tas var gan pieaugt, gan samazināties.

 

Kolektīvo atkritumu laukumu izmantotājiem jāvienojas par risinājumu

 

Ja privātmājās, uzņēmumos vai atsevišķās daudzdzīvokļu mājās, kur vienai ēkai ir savs atkritumu laukums, būs salīdzinoši vienkāršāk noteikt iedzīvotāju radīto atkritumu apjomu mēnesī, tad krietni sarežģītāk tas būs tām daudzdzīvokļu mājām, kurās atkritumu laukums tiek dalīts ar citu māju iedzīvotājiem. Pilsētā šādu kolektīvo atkritumu laukumu ir salīdzinoši daudz – 92. Neapšaubāmi, ideālā variantā katrai daudzdzīvokļu mājai vajadzētu būt savam atkritumu laukumam, taču jau vēsturiski situācijas ir dažādas, atsevišķās vietās pat tehniski nav iespējams ierīkot katrai mājai savu laukumu tā, lai tam ērti var piekļūt atkritumu izvedēju transports. Ja šādu kolektīvo atkritumu laukumu izmanto vairāku māju iedzīvotāji, tad risinājums jāmeklē, savstarpēji vienojoties par kopējā atkritumu laukuma lietošanas kārtību.

 

Kā maksāt mazāk par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu?

 

Valsts jau ir paziņojusi, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tuvākajos gados pieaugs, jo ar katru gadu būtiski tiks palielināta dabas resursu nodokļa likme, kas ietekmē atkritumu apsaimniekošanas tarifu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aplēses liecina, ka pēc pāris gadiem tarifs varētu pieaugt pat divkārt. Tieši tāpēc iedzīvotājiem jeb atkritumu radītājiem ir jāmeklē veidi, kā samazināt sadzīves atkritumu daudzumu, tādējādi nepalielinot savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

 

Atkritumu šķirošana

 

Viens no veidiem, kā samazināt poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu un līdz ar to arī savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu, ir atkritumu šķirošana.

 

Jau šobrīd pilsētā ir izveidoti 140 atkritumu dalītās savākšanas punkti, taču jaunajam pakalpojuma sniedzējam, kā to paredz konkursa nosacījumi, pilsētā vēl 70 vietās būs jānodrošina atkritumu dalītās savākšanas konteineri. Tas nozīmē, ka katra māja, kas spēs nodrošināt konteineru izvietojumu savā atkritumu laukumā, pakalpojuma sniedzējam varēs lūgt pie mājas novietot gan dzelteno konteineru, kas paredzēts papīra, PET iepakojuma, plēves iepakojuma, metāla dzēriena iepakojuma, cietās plastmasas izstrādājumiem, gan zilo konteineru tīram stikla iepakojumam.

 

atkritumi_3.jpg 

 

Ja līdz šim daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nebija tieši atkarīga no mēnesī saražoto atkritumu daudzuma, tad turpmāk, situācijai mainoties, iedzīvotāji, kuri šķiros atkritumus, to varēs izjust savā ikmēneša rēķinā. Jo vairāk atkritumu nonāks otrreizējai pārstrādei, jo mazāk tie tiks izvesti un apglabāti poligonā, un likumsakarīgi, ka arī maksa par atkritumu apsaimniekošanu šādās mājās saruks. Ja viena kubikmetra sadzīves atkritumu izvešana un apglabāšana atkritumu radītājam, pēc šā brīža spēkā esošā tarifa, maksā 19,46 eiro (bez PVN), tad šķiroto atkritumu izvešana ir bez maksas. Apmēram trešā daļa no visiem sadzīves atkritumiem ir izlietotais iepakojums, kas ir piemērots atkārtotai pārstrādei. Ja atkritumi tiek šķiroti rūpīgi un pie mājas vai uzņēmuma ražotnes ir uzstādīti atkritumu dalītās vākšanas konteineri plastmasai, papīram un stiklam, tad atkritumu šķirošana atkritumu izvešanas izmaksas ļauj samazināt pat par trešdaļu, liecina SIA "Zaļā josta" aplēses.

 

Slēgta tipa atkritumu laukumi

 

Otrs veids, kā iespējams būtiski samazināt atkritumu daudzumu konteineros pie daudzdzīvokļu mājām, – izbūvēt slēgta tipa atkritumu laukumu. Nav noslēpums, ka atkritumu laukumos, kas ir brīvi pieejami, nereti nonāk arī atkritumi, kurus nav radījuši konkrētās mājas iedzīvotāji. Līdz šim, iespējams, mājas iedzīvotājus tas tik ļoti neuztrauca, jo tieši neietekmēja atkritumu apsaimniekošanas cenu. Taču nākamajā gadā, kad maksu par atkritumu apsaimniekošanu veidos mājas iedzīvotāju reāli radīto atkritumu apjoms, situācija būtiski mainīsies. Jau likums nosaka, ka atkritumu laukuma izveide un uzturēšana kārtībā ir mājas dzīvokļu īpašnieku atbildība, tāpēc katras mājas iedzīvotājiem jābūt ieinteresētiem uzturēt savu laukumu kārtībā un nepieļaut, ka tajā nonāk svešu personu radīti atkritumi, par kuriem pēc tam rēķins tiks izrakstīts konkrētās mājas iedzīvotājiem. Visefektīvākais veids būtu tieši slēgta tipa atkritumu laukumu izveide, kas garantētu, ka sveši atkritumi konteineros nenonāk.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

 

Informācija sagatavota

Jelgavas pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies