No jūlija – izmaiņas sociālo pakalpojumu un palīdzības saņemšanas kārtībā

21.06.2021. Sociālo lietu pārvalde

No šā gada 1. jūlija vairākas būtiskas izmaiņas ieviestas sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā, un tās skars arī Jelgavas pilsētas iedzīvotājus. Būtiskākās no tām: mainīsies kārtība, kā tiks aprēķināts mājokļa pabalsts; tiks dubultots pabalsta apmērs aizbildnim; vairs netiks pārtraukta īpašās kopšanas pabalsta izmaksa tiem klientiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros.

Mājokļa pabalstu aprēķinās pēc formulas; no 1. jūlija jāiesniedz papildus dokumenti

 

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos, kurus jūnija domes sēdē apstiprināja arī deputāti, paredz, ka no 1. jūlija Jelgavas pašvaldībā līdzšinējam dzīvokļa pabalstam tiek mainīts nosaukums – turpmāk tas būs mājokļa pabalsts – un arī nosacījumi, lai pretendētu uz to. "Mājokļa pabalsta apmēru aprēķinās kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņa summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem, un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem," skaidro Sociālo lietu pārvaldē.

 

Tieši tāpēc, lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, personai no 1. jūlija pēc iepriekšēja pieraksta klātienē jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības nosacījumus, un līdz ar iesniegumu jāiesniedz dokumenti par ienākumiem un ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķini par:

 

-   dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības);

 

-   pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana);

 

- pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu;

 

- ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Mājokļa pabalstu piešķir:

 

1) uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;

 

2) uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā.

 

Mājokļa pabalstu cietā kurināmā (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas) iegādei piešķir vienu reizi kalendāra gadā.

 

Sīkāku informāciju var iegūt pa tālruni 63048914, 63007224, 63048907.

 

Izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanā

 

Grozījumi Invaliditātes likumā nosaka tiesības personai pašvaldībā saņemt no valsts budžeta finansētu asistenta, pavadoņa pakalpojumu, no pašvaldības budžeta finansētu aprūpes pakalpojumu un personas, kurām ir tiesības saņemt šos pakalpojumus.

 

No 2021. gada 1. jūlija spēkā ir vairākas izmaiņas asistenta pakalpojuma nodrošināšanā, īpaši paplašinot atbalstu bērniem.

 

Asistenta pakalpojumu pieaugušajiem piešķir personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu ar redzes, kustību un garīga rakstura traucējumiem. Par klienta piederību mērķgrupai sociālais dienests pārliecinās datubāzē. Sociālais dienests veic novērtējumu ar vienotas asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējuma anketas palīdzību. No 1. jūlija pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs ar parakstu apliecina iepriekšējā mēnesī sniegto pakalpojumu, norādot katrā dienā sniegto pakalpojumu skaitu un stundas sadalījumu pa darbībām.

 

Asistenta pakalpojumu personai piešķir uz noteikto invaliditātes periodu, bet ne ilgāk par trim gadiem.

 

Asistenta pakalpojumu bērnam piešķir, ja persona saņēmusi īpašas kopšanas atzinumu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK). Pakalpojuma apjoms – 80 stundas mēnesī.

 

Pavadoņa pakalpojumu bērnam piešķir, ja personai ir nepieciešams atbalsts, pārvietojoties ārpus mājokļa, bet nav indikāciju īpašai kopšanai (VDEĀVK atzinums) un persona nesaņem asistenta pakalpojumu. Pakalpojuma saņemšanas apjoms mēnesī – 60 stundas.

 

Aprūpes pakalpojumu bērnam finansē no pašvaldības budžeta, ja persona saņēmusi īpašas kopšanas atzinumu no VDEĀVK. Pakalpojums tiek piešķirts, ja likumiskais pārstāvis/audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā. Aprūpes pakalpojuma nepieciešamību izvērtē Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes speciālisti. Pakalpojuma apjoms – līdz 80 stundām mēnesī.

 

Dubultots pabalsta apmērs aizbildnim

 

Ministru kabineta noteikumu "Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai" grozījumi paredz no 1. jūlija palielināt valsts piešķirto pabalstu aizbildnim par bērna uzturēšanu:

  • bērnam līdz 6 gadiem (ieskaitot) – 215 eiro;
  • bērnam pēc 7 gadu vecuma sasniegšanas – 258 eiro.

Šādi tas būs vienādots ar pabalstu par audžuģimenē ievietota bērna uzturu.

 

Vairs nepārtrauks īpašas kopšanas pabalsta izmaksu

 

No 1. jūlija vairs netiks pārtraukta īpašas kopšanas pabalsta izmaksa personām, kuras saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu pašvaldību un privātajos sociālās aprūpes centros, izņemot gadījumus, kad personas pakalpojuma saņemšana tiek finansēta no valsts pamatbudžeta.

 

Kursu apmeklējums vardarbīgas uzvedības mazināšanai

 

Grozījumi Civilprocesa likumā paredz jaunu līdzekli pagaidu aizsardzībai pret vardarbību – sākot no šā gada 1. jūlija,tiesa var uzlikt par pienākumu vardarbīgai personaiapgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai.

 

 

Foto: Jelgavas pilsēta

Informācija sagatavota: Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē

Komentāri

Lai komentētu, lūdzu autorizējies
Inese Jaunzeme

Inese Jaunzeme21.06.2021

Jelgavas iedzīvotājus, nevis gorod Jelgava iedzīvotājus!

Atbildēt