Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās

Pakalpojuma nosaukums:

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai publiskās vietās.

 

Pakalpojuma sniedzējs:

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvalde, Ekonomikas sektors.

 

Pakalpojuma īss apraksts:

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas pašvaldība izskata dokumentus un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju. Atļauju izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz vienu kalendāro gadu.

 

Pakalpojuma saņēmējs:

Juridiskas personas un fiziskas personas.

 

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu:

Alkoholisko dzērienu aprites likums, Latvijas Republikas Ministru kabineta 12.05.2010. noteikumi Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību”, Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-4 „Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība publiskās vietās”.

 

Nepieciešamie dokumenti:

Iesniedzēja iesniegums atļaujas saņemšanai ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai (veidlapa Nr.8-50).

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

5 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Iemaksājama pašvaldības nodeva, saskaņā ar Jelgavas pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.185 „Par Jelgavas pašvaldības nodevām

 

Pakalpojuma autentifikācijas līmenis:

2.līmenis – apliecinātā identitāte.
3.līmenis - kvalificēti apliecinātā identitāte.

 

Pārsūdzības iespējas:

Administratīvā rajona tiesa.

 

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Klātiene, fakss, e-pasta adrese

 

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Klātiene.

 

Pakalpojuma sniedzēja adrese:

Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001

 

Pakalpojuma sniedzēja apkalpojamā teritorija:

Jelgavas pilsētas administratīvā teritorija.

 

Tālrunis, e-pasts:

Tālr. 63005522, 63005537, 63005573
e-pasts dome@dome.jelgava.lv

 

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdiena: 8.00-19.00
Otrdiena: 8.00-17.00
Trešdiena: 8.00-17.00
Ceturtdiena: 8.00-17.00
Piektdiena: 8.00- 14.30

 

Konta Nr. nodevas vai maksas pa pakalpojumu ieskaitīšanai:

Pašvaldības nodeva iemaksājama Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļai, reģistrācijas Nr.90000049529, konti:
LV96 UNLA 0008 0011 3060 1         AS „SEB banka”;
LV93 HABA 0551 0000 7652 5        AS „Swedbank”;
LV37 PARX 0005 6975 7000 1        AS „Citadele banka”;
LV05 RIKO 0002 0130 9591 7         AS "Luminor Bank"

LV33 LATB 0002 2100 8854 4       AS "Norvik banka"